Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie finančných vzťahov medzi zriaďovateľom a rozpočtovou organizáciou

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Účtovníctvo

V článku sa venujeme problematike účtovania vzájomných vzťahov medzi obcou a rozpočtovou organizáciou podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania“). Príklady účtovania vzájomných vzťahov sú uvedené na výdavkovom účte, príjmovom účte a samostatnom účte v rozpočtovej organizácii.

Vysvetlivky:
 
ŠR - štátny rozpočet, KZ - kód zdroja, RK - rozpočtová klasifikácia, FA - faktúra, BÚ - bankový účet, VÚ - výdavkový účet, PÚ - príjmový účet, RO - rozpočtová organizácia, VÚC - vyšší územný celok, DHM - dlhodobý hmotný majetok, VP - vnútorný predpis, ÚZ - účtovná závierka, x znamená rôzne číslo 
Transfer zo ŠR pre RO prostredníctvom zriaďovateľa

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

Účtovanie u zriaďovateľa

1.

Prijaté bežné transfery zo ŠR pre RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/VÚC na BÚ

 

111

 

312xxx

 

5 000

 

221

 

357

2.

Prijaté kapitálové transfery zo ŠR pre RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/VÚC na BÚ

 

111

 

322001

 

5 000

 

221

 

357

3.

Poskytnutý transfer prostredníctvom obce/VÚC zo ŠR zriadenej RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/VÚC z bankového účtu obce/VÚC na výdavkový účet RO

−  bežné transfery

−  kapitálové transfery

 

 

 

5 000

5 000

 

357

357

 

221

221

Bežný transfer prostredníctvom zriaďovateľa zo ŠR do RO

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

1.

Prijatý bežný transfer prostredníctvom obce/VÚC zo ŠR na VÚ

 

 

 

5 000

 

222

 

357

2.

FA od dodávateľa za materiál

 

 

4 900

112

321

3.

Úhrada FA za materiál z VÚ

111

6xx

4 900

321

222

4.

Spotreba materiálu

 

 

4 800

501

112

5.

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov

 

 

 

4 800

 

357

 

693

6.

Zúčtovanie bežného transferu zo ŠR vo výške nespotrebovaných prostriedkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

 

 

 

100

 

357

 

384

7.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov RO z bežných transferov zo ŠR do ŠR z VÚ

 

 

 

100

 

357

 

222

Účtovanie u zriaďovateľa

1.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov RO z bežných transferov zo ŠR na bankový účet obce/VÚC

 

 

 

100

 

221

 

357

2.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov RO z bežných transferov zo ŠR do ŠR z bankového účtu obce/VÚC

 

111

 

637037

 

100

 

357

 

221

Kapitálový transfer prostredníctvom zriaďovateľa zo ŠR do RO

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

1.

Prijatý kapitálový transfer prostredníctvom obce/VÚC zo ŠR na VÚ

 

 

 

5 000

 

222

 

357

2.

FA od dodávateľa za DHM (stroj, prístroj, zariadenie...)

 

 

4 900

042

321

3.

Úhrada FA za DHM z VÚ

111

7xx

4 900

321

222

4.

Zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

 

 

4 900

 

357

 

384

5.

Zaradenie majetku do užívania na základe protokolu o zaradení do užívania...

 

 

 

4 900

 

022

 

042

6.

Účtovné odpisy stroja, prístroja, zariadenia, napr. podľa VP doba odpisovania 10 rokov

 

 

 

490

 

551

 

082

7.

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov

 

 

 

490

 

384

 

694

8.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov RO z kapitálových transferov zo ŠR do ŠR z VÚ

 

 

 

100

 

357

 

222

Účtovanie u zriaďovateľa

1.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov RO z kapitálových transferov zo ŠR na účet obce/VÚC

 

 

 

100

 

221

 

357

2.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov RO z kapitálových transferov zo ŠR do ŠR

 

111

 

719014

 

100

 

357

 

221

Transfer zriaďovateľa poskytnutý z vlastných prostriedkov do RO

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

Bežný transfer poskytnutý z vlastných prostriedkov zriaďovateľa do RO

Účtovanie u zriaďovateľa

1.

Poskytnutý bežný transfer z prostriedkov obce/VÚC zriadenej RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/VÚC z bankového účtu obce/VÚC na bankový účet RO

 

 

 

5 000

 

584

 

221

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

1.

Prijatý bežný transfer od zriaďovateľa na VÚ

 

 

5 000

222

354

2.

FA od dodávateľa za materiál

 

 

4 900

112

321

3.

Úhrada FA za materiál z výdavkového účtu

41

6xx

4 900

321

222

4.

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

 

 

4 900

 

354

 

691

5.

Spotreba materiálu

 

 

1 000

501

112

6.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov RO z bežného transferu od zriaďovateľa z výdavkového účtu RO na bankový účet obce/VÚC

 

 

 

100

 

354

 

222

Účtovanie u zriaďovateľa

1.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov RO z bežného transferu od zriaďovateľa na bankový účet obce/VÚC

 

 

 

100

 

221

 

584

Kapitálový transfer poskytnutý z vlastných prostriedkov zriaďovateľa do RO

Účtovanie u zriaďovateľa

1.

Poskytnutý kapitálový transfer z prostriedkov obce/VÚC zriadenej RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/VÚC z bankového účtu obce/VÚC na bankový účet RO

 

 

 

5 000

 

355

 

221

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

1.

Prijatý kapitálový transfer od zriaďovateľa na VÚ

 

 

5 000

222

354

2.

FA od dodávateľa za DHM (stroj, prístroj, zariadenie...)

 

 

4 900

042

321

3.

Úhrada FA za DHM z VÚ

41

7xx

4 900

321

222

4.

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

 

 

4 900

 

354

 

355

5.

Zaradenie majetku do užívania na základe protokolu o zaradení do užívania...

 

 

 

4 900

 

022

 

042

6.

Účtovné odpisy stroja, prístroja, zariadenia, napr. podľa VP doba odpisovania 10 rokov

 

 

 

490

 

551

 

082

7.

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

 

 

490

 

355

 

692

8.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov RO z kapitálového transferu od zriaďovateľa z výdavkového účtu RO na bankový účet obce/VÚC

 

 

 

100

 

354

 

222

Účtovanie u zriaďovateľa

1.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov RO z kapitálového transferu od zriaďovateľa na BÚ obce/VÚC

 

 

 

100

 

221

 

355

2.

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, ZC DHM a DNM a opravnými položkami k DHM a DNM účtovanými v RO sa účtuje zúčtovanie poskytnutého kapitálového transferu do nákladov

 

 

 

490

 

584

 

355

Príjmový účet RO

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma

MD

D

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

1.

Účtovanie výnosov z nedaňových rozpočtových príjmov

 

 

1 100

318

6xx

2.

Zinkasované nedaňové rozpočtové príjmy na PÚ

72x

2xx

1 000

223

318

3.

Predpis odvodu nedaňových rozpočtových príjmov do rozpočtu zriaďovateľa

 

 

 

1 000

 

588

 

351

4.

Skutočne realizovaný prevod z PÚ na bankový účet zriaďovateľa

 

 

 

1 000

 

351

 

223

Účtovanie u zriaďovateľa

1.

Príjem nedaňových príjmov zinkasovaných v RO na príjmový účet a prevedených na BÚ obce/VÚC, ktoré RO účtovala do výnosov bežného obdobia

 

 

 

1 000

 

221

 

699

2.

Vrátenie príjmov v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách na výdavkový účet rozpočtovej organizácii

−  poskytnutý bežný transferzriadenej rozpočtovej organizácii

 

 

 

1 000

 

584

 

221

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

1.

Prijatý bežný transfer od zriaďovateľa na VÚ

 

 

1 000

222

354

2.

FA od dodávateľa za materiál

 

 

1 000

112

321

3.

Úhrada FA za materiál z VÚ

72x

6xx

1 000

321

222

4.

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

 

 

1 000

 

354

 

691

Účtovanie v bežnom období

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

1.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ, sa zaúčtuje (záväzok) predpis budúceho odvodu príjmov voči zriaďovateľovi (predpis z nezinkasovaných aj neodvedených príjmov)

 

 

 

100

 

589

 

351

Účtovanie u zriaďovateľa

1.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ, sa účtuje pohľadávka voči RO vo výške nezinkasovaných rozpočtových príjmov, ktoré RO účtovala ako výnosy bežného obdobia (predpis z nezinkasovaných aj neodvedených príjmov)

 

 

 

100

 

351

 

699

Účtovanie v budúcom období

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

1.

Inkaso pohľadávky z predchádzajúcich rokov z nedaňových rozpočtových príjmov na PÚ

 

72x

 

2xx

 

100

 

223

 

318

2.

Skutočne realizovaný prevod z PÚ na BÚ zriaďovateľa

 

 

100

351

223

Účtovanie u zriaďovateľa

Účtovanie v budúcom období

1.

Príjem nedaňových príjmov zinkasovaných v RO a prevedených na bankový účet obce/VÚC, ktoré RO účtovala ako inkaso pohľadávky z predchádzajúcich rokov (aj príjem neodvedených príjmov)

 

 

 

100

 

221

 

351

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

1.

Inkaso preddavku za služby na PÚ

72x

2xx

400

223

324

2.

Predpis odvodu nedaňových rozpočtových príjmov do rozpočtu zriaďovateľa

 

 

 

400

 

588

 

351

3.

Skutočne realizovaný prevod z PÚ na BÚ zriaďovateľa

 

 

400

351

223

Účtovanie u zriaďovateľa

1.

Príjem nedaňových príjmov zinkasovaných v RO na PÚ a prevedených na BÚ obce/VÚC

 

 

 

400

 

221

 

699

Účtovanie v bežnom období

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

1.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ, sa zaúčtuje zníženie nákladov bežného účtovného obdobia na účet nákladov budúcich období vo výške konečného zostatku preddavkov na účte 324

 

 

 

100

 

381

 

588

Účtovanie u zriaďovateľa

1.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ, sa zaúčtuje zníženie výnosov bežného účtovného obdobia na účet výnosov budúcich období vo výške konečného zostatku preddavkov na účte 324 účtovaných v RO

 

 

 

100

 

699

 

384

Účtovanie v budúcom období

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

1.

Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia v RO

 

 

 

100

 

588

 

381

Účtovanie u zriaďovateľa

 

Účtovanie v budúcom období

 

 

 

 

 

1.

Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného účtovného obdobia v RO

 

 

 

100

 

384

 

699

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

1.

Bežný a kapitálový transfer prijatý na základe zmluvy o poskytnutí dotácie, grantu na príjmový účet:

−  zo ŠR

−  od subjektov verejnej správy

−  od subjektov mimo verejnej správy

−  z EÚ

 

xx

xx

xx

xx

 

3xx

3xx

3xx

3xx

 

5 000

5 000

5 000

5 000

 

223

223

223

223

 

357

359

372

371

2.

Skutočne realizovaný prevod z príjmového účtu na bankový účet zriaďovateľa

−  zo ŠR

−  od subjektov verejnej správy

−  od subjektov mimo verejnej správy

−  z EÚ

 

 

 

 

5 000

5 000

5 000

5 000

 

357

359

372

371

 

223

223

223

223

Účtovanie u zriaďovateľa

3.

Príjem poukázaných peňažných prostriedkov z dotácií a grantov z príjmového účtu rozpočtovej organizácie na bankový účet zriaďovateľa:

−  zo ŠR

−  od subjektov verejnej správy

−  od subjektov mimo verejnej správy

−  z EÚ

 

 

 

5 000

5 000

5 000

5 000

 

221

221

221

221

 

357

359

372

371

4.

Vrátenie prostriedkov z dotácií a grantov na výdavkový účet rozpočtovej organizácie z bankového účtu zriaďovateľa:

−  zo ŠR

−  od subjektov verejnej správy

−  od subjektov mimo verejnej správy

−  z EÚ

 

 

 

5 000

5 000

5 000

5 000

 

357

359

372

371

 

221

221

221

221

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

1.

Bežný a kapitálový transfer prijatý na základe zmluvy o poskytnutí dotácie, grantu na príjmový účet:

−  zo ŠR

−  od subjektov verejnej správy

−  od subjektov mimo verejnej správy

−  z EÚ

 

xx

xx

72c

xx

 

3xx

3xx

3xx

3xx

 

5 000

5 000

5 000

5 000

 

223

223

223

223

 

357

359

372

371

2.

Skutočne realizovaný prevod z príjmového účtu na bankový účet zriaďovateľa

 

 

 

20 000

 

351

 

223

3.

Zúčtovacie vzťahy k zriaďovateľovi – predpis pohľadávky voči zriaďovateľovi v zmysle § 22 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

 

 

 

20 000

 

354

 

351

Účtovanie u zriaďovateľa

4.

Príjem poukázaných peňažných prostriedkov z dotácií, grantov od subjektov mimo verejnej správy z príjmového účtu rozpočtovej organizácie na bankový účet zriaďovateľa

 

 

 

20 000

 

221

 

351

5.

Zúčtovacie vzťahy k rozpočtovej organizácii – predpis záväzku voči rozpočtovej organizácii v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

 

 

 

20 000

 

351

 

354

6.

Vrátenie prostriedkov na výdavkový účet rozpočtovej organizácie z bankového účtu zriaďovateľa

 

 

 

20 000

 

354

 

221

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

 

Výdavkový účet

7.

Príjem (vrátenie) peňažných prostriedkov od subjektov mimoverejnej správy z bankového účtu zriaďovateľa na výdavkový účet

 

 

 

20 000

 

222

 

354

Samostatný účet RO
Poznámka: Príklad účtovania je zameraný na transfery
od subjektov mimo sektora verejnej správy
účtované na účte 372; obdobným spôsobom sa účtujú na samostatnom účte aj transfery od subjektov verejnej správy na účte 357 (ŠR) a 359 (VÚC...) a aj transfery z EÚ na účte 371.
Vysvetlivky:
KZ 72x: 72a - Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy; 72c - Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu 

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

Bežný transfer prijatý na základe darovacej zmluvy, zmluvy o poskytnutí grantu...

A.

Účtovanie s prevodom zriaďovateľovi cez samostatný účet

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

 

Samostatný účet

1.

Príjem peňažných prostriedkov od subjektov mimoverejnej správy na konkrétne určený účel na samostatný účet na bežné výdavky

 

72x

 

311

 

5 000

 

221

 

372

2.

Účtovanie v prípade prevodu zriaďovateľovi cez samostatný účet. Odvod peňažných prostriedkov zriaďovateľovi zo samostatného účtu

−  výpis zo samostatného účtu

 

 

 

5 000

 

372

 

221

Účtovanie u zriaďovateľa

3.

Príjem poukázaných peňažných prostriedkov z darov, grantov od subjektov mimo verejnej správy zo samostatného účtu rozpočtovej organizácie na BÚ zriaďovateľa

−  prevod prostriedkov zriaďovateľovi priamo zo samostatného účtu

 

 

 

5 000

 

221

 

372

4.

Vrátenie prostriedkov na samostatný účet/výdavkový účet rozpočtovej organizácie z BÚ zriaďovateľa

 

 

 

5 000

 

372

 

221

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

 

Samostatný účet/výdavkový účet

5.

Príjem (vrátenie) peňažných prostriedkov na samostatný účet/výdavkový účet z bankového účtu zriaďovateľa

 

 

 

5 000

 

22x

 

372

6.

FA od dodávateľa za služby – konkrétne určený účel

 

 

5 000

518

321

7.

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od subjektov mimo verejnej správy do výnosov

 

 

 

5 000

 

372

 

697

8.

Úhrada FA za služby zo samostatného účtu/výdavkového účtu

 

72x

 

6xx

 

5 000

 

321

 

22x

B.

Účtovanie bez prevodu zriaďovateľovi

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

 

Samostatný účet

9.

Príjem peňažných prostriedkov od subjektov mimoverejnej správy na konkrétne určený účel na samostatný účet na bežné výdavky

 

72x

 

311

 

3 000

 

221

 

372

10.

FA od dodávateľa za služby – konkrétne určený účel

 

 

3 000

518

321

11.

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od subjektov mimo verejnej správy do výnosov

 

 

 

3 000

 

372

 

697

12.

Úhrada FA za služby zo samostatného účtu

72x

6xx

3 000

321

221

C.

Účtovanie s prevodom zriaďovateľovi cez príjmový účet

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

 

Samostatný účet

13.

Príjem peňažných prostriedkov od subjektov mimoverejnej správy na konkrétne určený účel na samostatný účet na bežné výdavky

 

72x

 

311

 

5 000

 

221

 

372

14.

Účtovanie v prípade prevodu zriaďovateľovi cez príjmový účet. Odvod peňažných prostriedkov zo samostatného účtu na príjmový účet

−  výpis zo samostatného účtu

−  výpis z príjmového účtu

 

 

5 000

5 000

261

223

221

261

15.

Skutočne realizovaný prevod z príjmového účtu na bankový účet zriaďovateľa

 

 

 

5 000

 

351

 

223

16.

Zúčtovacie vzťahy k zriaďovateľovi – predpis pohľadávky voči zriaďovateľovi v zmysle § 22 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

 

 

 

5 000

 

354

 

351

Účtovanie u zriaďovateľa

17.

Príjem poukázaných peňažných prostriedkov z darov, grantov z príjmového účtu rozpočtovej organizácie na bankový účet zriaďovateľa

−  prevod prostriedkov zriaďovateľovi cez príjmový účet

 

 

 

5 000

 

221

 

351

18.

Zúčtovacie vzťahy k rozpočtovej organizácii – predpis záväzku voči rozpočtovej organizácii v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

 

 

 

5 000

 

351

 

354

19.

Vrátenie prostriedkov na samostatný účet/výdavkový účet rozpočtovej organizácie z bankového účtu zriaďovateľa

 

 

 

5 000

 

354

 

221

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

 

Samostatný účet/výdavkový účet

20.

Príjem (vrátenie) peňažných prostriedkov od subjektov mimoverejnej správy z bankového účtu zriaďovateľa na samostatný účet/výdavkový účet

 

 

 

5 000

 

22x

 

354

21.

FA od dodávateľa za služby – konkrétne určený účel

 

 

5 000

518

321

22.

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od subjektov mimo verejnej správy do výnosov

 

 

 

5 000

 

372

 

697

23.

Úhrada FA za služby zo SÚ/VÚ

72x

6xx

5 000

321

22x

Kapitálový transfer prijatý na základe darovacej zmluvy, zmluvy o poskytnutí grantu...

A.

Účtovanie s prevodom zriaďovateľovi cez samostatný účet

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

 

Samostatný účet

24.

Príjem peňažných prostriedkov od subjektov mimo verejnej správy na samostatný účet na kapitálové výdavky, napr. na nákup kopírovacieho stroja

 

72x

 

321

 

2 000

 

221

 

372

25.

Účtovanie v prípade prevodu zriaďovateľovi cez samostatný účet. Odvod peňažných prostriedkov zriaďovateľovi zo samostatného účtu

−  výpis zo samostatného účtu

 

 

 

2 000

 

372

 

221

Účtovanie u zriaďovateľa

26.

Príjem poukázaných peňažných prostriedkov z darov, grantov od subjektov mimo verejnej správy zo samostatného účtu rozpočtovej organizácie na BÚ zriaďovateľa

−  prevod prostriedkov zriaďovateľovi priamo zo amostatného účtu

 

 

 

2 000

 

221

 

372

27.

Vrátenie prostriedkov na samostatný účet/výdavkový účetrozpočtovej organizácie z BÚ zriaďovateľa

 

 

 

2 000

 

372

 

221

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

 

Samostatný účet/výdavkový účet

28.

Príjem (vrátenie) peňažných prostriedkov na samostatný účet/výdavkový účet z bankového účtu zriaďovateľa

 

 

 

2 000

 

22x

 

372

29.

FA od dodávateľa za DHM – kopírovací stroj

 

 

2 000

042

321

30.

Úhrada FA za DHM zo samostatného účtu/výdavkového účtu

 

72x

 

7xx

 

2 000

 

321

 

22x

31.

Zúčtovanie kapitálového transferu od subjektov mimo verejnej správy do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

 

 

2 000

 

372

 

384

32.

Zaradenie kopírovacieho stroja do užívania na základe protokolu o zaradení do užívania...

 

 

 

2 000

 

022

 

042

33.

Účtovné odpisy kopírovacieho stroja, napr. podľa VP doba odpisovania 4 roky

 

 

 

500

 

551

 

082

34.

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od subjektov mimo verejnej správy do výnosov

 

 

 

500

 

384

 

698

B.

Účtovanie bez prevodu zriaďovateľovi

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

35.

Príjem peňažných prostriedkov od subjektov mimo verejnej správy na samostatný účet na kapitálové výdavky, napr. na nákup kopírovacieho stroja

 

72x

 

321

 

2 000

 

221

 

372

36.

FA od dodávateľa za DHM – kopírovací stroj

 

 

2 000

042

321

37.

Úhrada FA za DHM zo samostatného účtu

72x

7xx

2 000

321

221

38.

Zúčtovanie kapitálového transferu od subjektov mimo verejnej správy do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

 

 

2 000

 

372

 

384

39.

Zaradenie kopírovacieho stroja do užívania na základe protokolu o zaradení do užívania...

 

 

 

2 000

 

022

 

042

40.

Účtovné odpisy kopírovacieho stroja, napr. podľa VP doba odpisovania 4 roky

 

 

 

500

 

551

 

082

41.

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od subjektov mimo verejnej správy do výnosov

 

 

 

500

 

384

 

698

C.

Účtovanie s prevodom zriaďovateľovi cez príjmový účet

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

 

Samostatný účet

42.

Príjem peňažných prostriedkov od subjektov mimo verejnej správy na samostatný účet na kapitálové výdavky, napr. na nákup kopírovacieho stroja

 

72x

 

321

 

2 000

 

221

 

372

43.

Účtovanie v prípade prevodu zriaďovateľovi cez príjmový účet. Odvod peňažných prostriedkov zo samostatného účtu na príjmový účet

−  výpis zo samostatného účtu

−  výpis z príjmového účtu

 

 

 

2 000

2 000

 

261

223

 

221

261

44.

Skutočne realizovaný prevod z príjmového účtu na bankový účet zriaďovateľa

 

 

 

2 000

 

351

 

223

45.

Zúčtovacie vzťahy k zriaďovateľovi – predpis pohľadávky voči zriaďovateľovi v zmysle § 22 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

 

 

 

2 000

 

354

 

351

Účtovanie u zriaďovateľa

46.

Príjem poukázaných peňažných prostriedkov z darov, grantov z príjmového účtu rozpočtovej organizácie na bankový účet zriaďovateľa

−  prevod prostriedkov zriaďovateľovi cez príjmový účet

 

 

 

2 000

 

221

 

351

47.

Zúčtovacie vzťahy k rozpočtovej organizácii – predpis záväzku voči rozpočtovej organizácii v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

 

 

 

2 000

 

351

 

354

48.

Vrátenie prostriedkov na samostatný účet/výdavkový účet rozpočtovej organizácie z bankového účtu zriaďovateľa

 

 

 

2 000

 

354

 

221

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

 

Samostatný účet/výdavkový účet

49.

Príjem (vrátenie) peňažných prostriedkov od subjektov mimoverejnej správy prostredníctvom zriaďovateľa na samostatný účet/výdavkový účet z bankového účtu zriaďovateľa

 

 

 

2 000

 

22x

 

354

50.

FA od dodávateľa za DHM – kopírovací stroj

 

 

2 000

042

321

51.

Úhrada FA za DHM zo samostatného účtu/výdavkového účtu

72x

7xx

2 000

321

22x

52.

Zúčtovanie kapitálového transferu od subjektov mimo verejnej správy do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

 

 

2 000

 

372

 

384

53.

Zaradenie kopírovacieho stroja do užívania na základe protokolu o zaradení do užívania...

 

 

 

2 000

 

022

 

042

54.

Účtovné odpisy kopírovacieho stroja, napr. podľa VP doba odpisovania 4 roky

 

 

 

500

 

551

 

082

55.

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od subjektov mimo verejnej správy do výnosov

 

 

 

500

 

384

 

698Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály