Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 7-8/2022

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
7-8/2022

Kompetencie obcí a okresných úradov pri nakladaní s nezákonne umiestneným odpadom

doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Príspevok sa zaoberá zákonnými požiadavkami na postup obce (mesta) a okresného úradu v prípade zistenia nezákonne umiestneného odpadu. V článku sa tiež uvádza, akým spôsobom sa zisťuje osoba zodpov...

Určenie dane za nevýherné hracie prístroje podľa pomôcok

Ing. Jaroslava Mitringová

Obec ako správca dane môže v dôsledku pasivity daňovníka prevziať iniciatívu a pristúpiť k procesu určenia dane podľa pomôcok, ak daňovník nepodá daňové priznanie k daniam, resp. poplatku, ktoré ob...

Konania vo volebných veciach (1. časť)

JUDr. Anton Ukropec Zo seriálu: Konania vo volebných veciach

Článok sa v prvej časti zaoberá konaniami vo volebných veciach týkajúcimi sa územnej samosprávy, konkrétne konaním vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov, konaním vo veciach registrác...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10; IČO: 313 48 262 ; www.wolterskluwer.sk
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Mgr. Ivana Kapustová;
Predplatné a distribúcia: Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: obec@wolterskluwer.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.  Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri. Ročné predplatné je 105 € vrátane DPH, poštovného a balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk;
Zadané do tlače: 22. 7. 2022
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
EV 2728/08
ISSN 1337-7523

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.