Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpustenie správneho poplatku pri výrube drevín

Dátum: Rubrika: Správne právo

Farnosť XY, filiálka Z, podala na našu obec žiadosť o výrub drevín. Obec následne vydala rozhodnutie, ale pán farár nám potom povedal, že nemá peniaze na zaplatenie správneho poplatku vo výške 100 € ako právnická osoba.
V § 4 zákona o správnych poplatkoch nie je cirkev oslobodená od poplatkov, ale v § 18 zákona sa píše:
§ 18 Konanie
(1) V konaní vo veci poplatkov sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní8) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ak sú v sadzobníku ustanovené ďalšie oslobodenia, ako sú uvedené v § 4, správny orgán rozhodnutie o oslobodení nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu.
(3) Správny orgán rozhodnutie nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu, ak podľa sadzobníka je splnomocnený
a)
upustiť od vybratia poplatku
,
b)
znížiť poplatok
alebo
c)
zvýšiť poplatok.
________________________________________________________________________________
Rozumiem tomu správne, že ak si dáme do nášho sadzobníka poplatkov toto ustanovenie, malo by to byť v poriadku?
Riešenie:
Podľa
§ 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v z. n. p. (ďalej len zákon č. 543/2002 Z.z."):
(1) Obec
a)
vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín
v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
b)
môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku, ktorý sa nachádza v zastavanom území obce, vykonať nevyhnutné opatrenia na ozdravenie dreviny alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods. 2,
c)
je dotknutým orgánom v konaní a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. l), ak ide povolenie výrubu drevín rastúcich v zastavanom území obce,
d)
rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub drevín
rastúcich v zastavanom území obce podľa § 47 ods. 3,
e)
v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o náhradnú drevinu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 48 ods. 1,
f)
vyhlasuje obecne chránené územie a mení a zrušuje jeho ochranu,
g)
obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny,
h)
vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
i)
plní ďalšie úlohy podľa § 47, § 48 ods. 3 a § 59.
(2) Obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.
(3) Ak je na konanie o vydaní súhlasu na výrub dreviny príslušná obec, ktorá je zároveň žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, okresný úrad určí, ktorá obec vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
(4) Pôsobnosť obce podľa odsekov 1 a 2 na území vojenského obvodu vykonáva ministerstvo obrany.100b)
______________________________
100b) § 8 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch v z. n. p.
______________________________
Správne poplatky
pri podaní žiadosti o vydanie rozhodnutia o súhlase na výrub drevín upravuje SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV (ďalej len SADZOBNÍK") k
zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v z. n. p. (ďalej len "zákon o správnych poplatkoch") nasledovne:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.