Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 12/2018

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
12/2018

Účtovná závierka v samospráve za rok 2018 (1. časť)

Ing. Terézia Urbanová Zo seriálu: Účtovná závierka v samospráve za rok 2018

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku vyplýva účtovným jednotkám z ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Obstaranie majetku samosprávy na vybraných príkladoch

Ing. Ingrid Šabíková, PhD. Zo seriálu: Účtovná závierka v samospráve za rok 2018

Právnu úpravu účtovníctva obcí a obecných rozpočtových organizácií predstavuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2...

Posúdenie predmetu dane zo stavieb pri verejnej kanalizácii

Ing. Jaroslava Mitringová Zo seriálu: Účtovná závierka v samospráve za rok 2018

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vymedzuje predmet dane, ale tiež vyme...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.