Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Spôsob vykonania rozpisu rozpočtu

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Kto vykonáva v obci rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Rozpis rozpočtu sa obvykle vykonáva rozhodnutím alebo listom starostu. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy formu rozpisu rozpočtu neurčuje a je len na rozhodnutí obce, akú formu zvolí.

Vzor rozpisu rozpočtu na rozpočtovú organizáciu:

VEC:
Rozpis rozpočtu na rozpočtovú organizáciu – základnú školu s materskou školou:

Uznesením zastupiteľstva ............... bol schválený rozpočet ......., súčasťou ktorého sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených obcou .............. .

Na základe tohto uznesenia a v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám rozpisujem rozpočet ............. s nasledovnými záväznými ukazovateľmi:

1.   Základná škola s materskou školou ........

a)  príjmy celkom

b)  výdavky celkom

v tom:

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Poskytovanie preddavkov nedefinovaných v zmluve s dodávateľom N

Publikované:

Rozpočtová organizácia obce má uzatvorenú zmluvu na spravovanie svojej budovy, pričom v priebehu mesiaca bola do podateľne namiesto riadnej faktúry doručená zálohová faktúra. Akým spôsobom treba vzniknutú situáciu riešiť, ak organizácia nemá poskytovanie preddavkov zadefinované v zmluvnom vzťahu s dodávateľom?

Schvaľovanie rozpisu rozpočtu obce N

Publikované:

Má byť rozpis rozpočtu schvaľovaný uznesením zastupiteľstva?

Štatutár spoločného obecného úradu N

Publikované:

Starostovia obcí, ktorí sú zmluvnými stranami zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, si za štatutára spoločného obecného úradu zvolili starostu obce, ktorá nebola sídlom spoločného obecného úradu. Niektorí starostovia obcí považovali uvedené za nezákonné a požadovali, aby bol štatutárom starosta obce, v ktorej spoločný obecný úrad sídli. Bol ustanovený uvedený štatutár v súlade s platným právom?

Rozsah schvaľovania zmien rozpočtu starostom obce N

Publikované:

Ako stanoviť rozsah schvaľovania zmien rozpočtu pre starostu?

Obsahovo nekompletné odvolanie účastníka správneho konania N

Publikované:

Zamestnancovi obce bolo doručené odvolanie účastníka správneho konania proti rozhodnutiu vydanému obcou. V podanom odvolaní však účastník správneho konania neuviedol presné označenie rozhodnutia obce, ktoré odvolaním napáda, a taktiež, akým spôsobom má odvolacia inštancia rozhodnúť. Preto zamestnanec obce uvedené odvolanie považoval za obsahovo nekompletné, právne nesúladné a ďalej sa ním nezaoberal, teda nevykonal následné procesné úkony v správnom procese. Konal zamestnanec obce v súlade s platným právom?