Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 10/2020

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
10/2020

Stále aktuálne výnimky z rozpočtových pravidiel v čase pandémie a ich zmeny od 1. októbra 2020

Ing. Oxana Hospodárová

Núdzový stav skončil uplynutím soboty 13. júna. Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády z 11. marca 2020 však trvala naďalej aj po ukončení núdzového stavu. Mimoriadna situácia nemá zákonom u...

Návratná finančná výpomoc pre obce

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Legislatívne je prijímanie úverov a pôžičiek vo verejnej správe upravené v zákone č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďale...

Praktické príklady účtovania dotácií v obci

Ing. Terézia Urbanová

V obciach je problematika účtovania dotácií veľmi zložitá. V uvedenom príspevku sme sa zamerali na najproblematickejšie účtovanie dotácií z hľadiska účtovníctva a rozpočtovníctva z Úradu vlády SR, ...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Tamara Baková.
Odborný garant: Ing. Miriam Majorová, PhD.

Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk;

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 89 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava.

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 5. 10. 2020.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
EV 2283/08
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia) a ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.