Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 7-8/2021

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
7-8/2021

Práca z domácnosti zamestnanca (home office)

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Príspevok sa zaoberá podmienkami vykonávania práce z domácnosti, domáckej práce a telepráce, právami a povinnosťami zamestnanca a zamestnávateľa pri vykonávaní práce z domácnosti, ako aj praktickým...

Delimitačné protokoly z roku 1991

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Ani po vyše tridsiatich rokoch od nahradenia sústavy miestnych národných výborov obcami sa obce nedokázali vyrovnať s majetkovoprávnym usporiadaním vlastníctva, ktoré na ne malo prejsť zo štátu. O ...

Záväzné stanovisko obce k investičnej činnosti

Mgr. Eva Siminská

Príspevok sa zaoberá najmä povahou a obsahom záväzného stanoviska obce k investičnej činnosti a postavením obce ako subjektu oprávneného vydávať záväzné stanoviská, pričom rieši tiež vybrané aplika...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10; IČO: 313 48 262 ; www.wolterskluwer.sk
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Mgr. Ivana Kapustová;
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: obec@wolterskluwer.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri. Ročné predplatné je 99,00 € vrátane DPH, poštovného a balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk;
Zadané do tlače: 20. 7. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
EV 2728/08
ISSN 1337-7523

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.