Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 4/2015

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
4/2015

Účtovníctvo a výkazníctvo štátnej správy a samosprávy v roku 2015

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Napriek tomu, že už začína II. štvrťrok roku 2015, účtovníctvo roku 2014 nás bude sprevádzať ešte nejakú dobu, a to prostredníctvom uzatvorenia účtovného obdobia roku 2014 zostavením Poznámok ako p...

Postup účtovania rozpočtových výdavkov v organizáciách zriadených samosprávou

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok je zameraný na zákonné oprávnenia subjektov verejnej správy, ktorými sú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí. Aplikovanie praktického príkladu do života rozpočtovej alebo príspev...

Dotácie zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov obcí

Ing. Tatiana Petrášová

Dotácie predstavujú peňažné prostriedky, ktoré majú charakter platby, ktorú jednotlivec alebo inštitúcia poskytuje inému jednotlivcovi alebo inštitúcii bez nároku na protihodnotu. Dotácie môžu byť ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.