Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Výpoveď svedka v správnom procese pred obcou

Dátum: Rubrika: Správne právo

V správnom procese má obec, ktorá je miestnou samosprávou, právne postavenie správneho orgánu. Pokiaľ obec uzná v procese dokazovania za nevyhnutné, aby určitá fyzická osoba vypovedala a ozrejmila skutočnosti podstatné pre priebeh správneho konania, môže si ju predvolať. Predmetom článku sú skutočnosti, o ktorých svedok nemôže vypovedať, ako aj možnosť svedka odoprieť svedeckú výpoveď, či postavenie svedeckej výpovede v rámci dokazovania pred obcou.
Priebeh dokazovania v správnom konaní pred obcou
Správne konanie predstavuje zákonom presne ustanovený proces jednotlivých štádií, ktoré tvoria logický štruktúrovaný celok. Právnym základom pre správne konanie je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej len "správny poriadok"). Tento právny predpis upravuje jednotlivé štádiá správneho konania. Výpoveď svedka je konkrétnym dôkazným prostriedkom, ktorý je významným z hľadiska preukázania materiálnej pravdy, ktorej zistenie je nevyhnutné aj pre zistenie a objasnenie skutkového stavu veci, ktorá je predmetom správneho konania. Taktiež je výpoveď svedka procesným inštitútom, ktorý je obsiahnutý v dôkaznom konaní, ktoré je významnou súčasťou procesu správneho konania a jeho štádiom.
______________________________
Proces dokazovania je integrálnou súčasťou správneho konania a jeho podstatnou súčasťou. V rámci správneho konania sa totiž uplatňujú jednotlivé procesné inštitúty, akými sú napríklad doručovanie, predvedenie alebo počítanie lehôt. Tieto procesné inštitúty sú nevyhnutné pre vydanie prvostupňového rozhodnutia v správnom konaní. Takýmto podstatným procesným inštitútom je aj dokazovanie, ktoré je výsledkom vykonania viacerých dôkazov v správnom konaní.
______________________________
Výpoveď svedka je jedným z podstatných dôkazných prostriedkov, ktoré sa uplatňujú v správnom konaní, preto musí byť tento dôkazný prostriedok hodnotený vo vzťahu s ostatnými dôkazmi, ktoré sa v dôkaznom konaní vykonali. Výpoveď svedka je totiž potrebné posúdiť v kontexte iných dôkazných prostriedkov a taktiež vo vzťahu k predmetu správneho konania. Pritom je podstatné zistiť objektívne skutkový stav veci, objasniť predmet správneho konania a tým dosiahnuť cieľ výkonu verejnej správy.
______________________________
Upozornenie:
V rámci dôkazného konania musí obec striktne uplatňovať zásadu objektívneho zistenia skutkového stavu veci, ktorá požaduje, aby rozhodnutie obce vychádzalo zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci, ktorý je výsledkom riadne prebehnutého procesu dokazovania v správnom konaní. Podľa § 3 ods. 5 správneho poriadku obce taktiež dbajú na to, aby pri rozhodovaní o skutkovo zhodných a podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely, teda aby sa v skutkovo podobných prípadoch vydávali podobné rozhodnutia.
______________________________
Všetci účastníci procesu dokazovania majú rovnaké procesné práva, teda každý účastník správneho konania môže slobodne navrhovať dôkazné prostriedky na preukazovanie svojich tvrdení. Účastník správneho konania má procesnú spôsobilosť, ktorá sa odvíja od jeho spôsobilosti na právne úkony; teda pokiaľ má účastník správneho konania obmedzenú spôsobilosť na právne úkony podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len "Občiansky zákonník"), tak bude mať obmedzenú aj procesnú spôsobilosť v správnom konaní pred obcou.
V rámci správneho konania pred obcou môže navrhovať dôkazy popri účastníkovi správneho konania aj zúčastnená osoba, pokiaľ ju obec na správne konanie prizve a prizná jej takéto právne postavenie. Právne postavenie zúčastnenej osoby je predmetom § 15a správneho poriadku. Taktiež zákonní zástupcovia, prípadne opatrovníci môžu obci navrhovať dôkazné prostriedky, a to napríklad vtedy, keď je účastníkom správneho konania osoba, ktorá je maloletá alebo ide o účastníka správneho konania, o ktorého pobyte správny orgán nemá vedomosť.
______________________________
Obec má pritom právnu povinnosť zistiť presne skutkový stav a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Podkladom pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní sú aj dôkazy, ktoré boli pred obcou riadne vykonané. Vykonávanie dôkazov je procesnou právomocou obce, ktorá je správnym orgánom. Právne postavenie účastníkov správneho konania a zúčastnených osôb v dokazovaní ustanovuje § 33 ods. 1 správneho poriadku.
______________________________
V dôkaznom konaní pripustí obec všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi. V kontexte uvedeného je potrebné právny pojem "dôkaz" ponímať extenzívne. V § 34 ods. 2 správny poriadok len demonštratívne ustanovuje, že dôkazmi sú najmä výsluch svedkov, znalecký posudok, listiny a ohliadka, ale pripúšťa za určitých okolností aj čestné vyhlásenie.
Podľa § 34 ods. 5 správneho poriadku obec hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy vo vzájomnej súvislosti. Podľa § 34 ods. 6 správneho poriadku platí, že skutočnosti, ktoré sú všeobecne známe alebo sú obci známe z jej úradnej činnosti, netreba dokazovať v správnom konaní. Pokiaľ je niekto vyzvaný obcou, aby učinil svedeckú výpoveď, má právnu povinnosť takúto výzvu obce uposlúchnuť, dostaviť sa na správne konanie a podrobiť sa výsluchu pred obcou.
Pokiaľ sa svedok odmietne dostaviť na predvolanie obce za účelom realizácie jeho výsluchu, môže byť obcou predvedený, musia však byť kumulatívne splnené viaceré predpoklady, ktoré sú ustanovené v § 42 správneho poriadku, podľa ktorého účastník konania alebo svedok, ktorý sa bez náležitého ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov na opätovné predvolanie nedostaví na správny orgán a bez osobnej účasti ktorého nemožno
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.