Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 1/2022

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
1/2022

VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v školách a školských zariadeniach v roku 2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V článku upozorňujeme na novelu zákonov, ktorá upravuje financovanie originálnych školských kompetencií a ktorá významným spôsobom v roku 2022 ovplyvní financovanie cirkevných a súkromných škôl a š...

Účasť obce a VÚC na sociálnom podnikaní (2. časť)

Mgr. Eva Siminská Zo seriálu: Účasť obce a VÚC na sociálnom podnikaní

Príspevok v druhej časti uvádza možnosti a spôsoby, akými sa môžu obce a VÚC podieľať na sociálnom podnikaní, pričom sa zaoberá tiež obmedzeniami sociálnych podnikov pri získavaní podpory z európsk...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10; IČO: 313 48 262; www.wolterskluwer.sk
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Mgr. Ivana Kapustová;
Predplatné a distribúcia: Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: obec@wolterskluwer.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri. Ročné predplatné je 99,00 € vrátane DPH, poštovného a balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk;
Zadané do tlače: 21. 1. 2022
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
EV 2728/08
ISSN 1337-7523

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.