Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 5/2023

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
5/2023

Kontroverzná novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Mária Sadloňová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o. Andrea Mochorovská, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Od 1. apríla 2023 je účinný zákon č. 69/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr...

Pokroky štátov v znižovaní spotreby ľahkých plastových tašiek

Mgr. Mária Trošanová, PhD.

Ciele znižovania spotreby ľahkých plastových tašiek boli stanovené už v roku 2015 so začiatkom vykazovania v roku 2018. Ich nastaveniu predchádzali štúdie zamerané na výrobný sektor, posúdenie hosp...

Možnosti spracovania biologicky rozložiteľného odpadu v obciach

Mgr. Jana Nékyová, Envi-CARE GR, s.r.o.

Predmetom článku je poukázať na povinnosti obcí na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Jednou z ich zložiek je aj odpad zo zelene, ktorého zhodnotenie b...

Obsah vydania

Vydáva

Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie
5/2023

Odborný mesačník; ročník XXIII.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.
Ročné predplatné je 105 € vrátane DPH (8,75 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie na www.ropoaobce.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Zadané do tlače: 12. 5. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 1044/08 (tlačená verzia)
EV 15/22/EPP (online)
ISSN 1335-7808 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0404 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI

Editoriál

Vážení čitatelia,
piate číslo časopisu Odpady opäť ponúka množstvo zaujímavých článkov o rozmanitých témach.
Rubrika "Na aktuálnu tému" sa zameriava na možnosti spracovania biologicky rozložiteľného odpadu v obciach, informuje o pokrokoch štátov v znižovaní spotreby ľahkých plastových tašiek a analyzuje, kedy látka alebo vec prestáva byť odpadom.
Rubrika "Legislatíva" prináša podrobný komentár k ďalším častiam zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Ponúka tiež zau­jímavé informácie k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné ­prostredie.

Príjemné čítanie želá,
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.