Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Na aktuálnu tému

Upozornenie na aktuálne novely zákonov

V príspevku chceme upozorniť na zákon č. 69/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy...

Zmeny v účtovníctve verejného sektora

Obdobne ako na iné typy účtovných jednotiek aj na organizácie štátnej správy a samosprávy sa vzťahujú zmeny v Postupoch účtovania vyvolané novelou zákona o účtovníctve. Okrem týchto legislatívnych zmien sa k 1. januáru 2012 novelizovali postupy úč...

Individuálna účtovná závierka za rok 2011 v organizáciách štátnej správy a samosprávy

Dátum 31.12. je pre každú organizáciu štátnej správy a samosprávy nielen koncom rozpočtového roka, a teda aj dátumom vyhodnocovania plnenia rozpočtu, ale aj dátumom hodnotenia komplexnej finančnej situácie účtovnej jednotky, a to prostredníctvo...

Inventarizácia majetku a záväzkov v organizáciách štátnej správy a samosprávy

Na konci účtovného obdobia, ktoré je v organizáciách štátnej správy zhodné s kalendárnym rokom, sa začínajú práce na inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Podstatou inventarizácie je, že sa preverí, či sa v organizácii...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály