Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 4/2017

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
4/2017

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky za konsolidovaný celok obce – prípadová štúdia

Ing. Lucia Kašiarová

Obec Rovno zostavuje v roku X prvýkrát konsolidovanú účtovnú závierku. Účtovník obce zostavil štruktúru konsolidovaného celku obce a oboznámil s ňou všetky účtovné jednotky konsolidovaného celku.

Komplikované účtovné prípady – započítanie pohľadávok a záväzkov a zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka

Ing. Hana Marcin Jakubíková, PhD., MBA

V praxi sa stretávam s účtovnými prípadmi týkajúcimi sa započítania pohľadávok a záväzkov, alebo keď dôjde k zmene v osobe veriteľa alebo dlžníka. Tieto účtovné prípady treba vnímať v účtovnej a da...

Špecifiká rezerv a nevyfakturovaných dodávok v účtovníctve rozpočtových, príspevkových organizácií a obcí

Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Rozpočtové, príspevkové organizácie a obce tvoria rezervy podľa § 26 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a § 14 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.