Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2022

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
11/2022

Účtovanie výnosov budúcich období v samospráve

Ing. Tatiana Macháčová

Počas roka sa stretávame so situá­ciami, keď je potrebné časovo rozlišovať prijaté finančné prostriedky vzhľadom na časovú súvislosť so súčasným obdobím. V poslednom rade všetky prijaté kapitálové ...

Zmena financovania originálnych školských kompetencií na obci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2022 pre miestnu územnú samosprávu. Konkrétna výška výnosu dane z ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Tamara Baková.
Odborný garant: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Predplatné a distribúcia: Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk;
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch
zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne
vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 105 € vrátane DPH (8,75 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Periodicita: mesačník. Číslo vydania: 11/2022, Ročník: XVII.
Zadané do tlače: 8. 11. 2022.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
EV 2283/08 (tlačená verzia), EV 17/22/EPP (online)
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia) a ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.