Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2019

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
11/2019

Legislatívna úprava poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa venujeme poskytovaniu dotácií z rozpočtu obce, zameriavame sa na platnú legislatívu, ktorú treba dodržiavať pri poskytovaní a používaní dotácií.

Právne postavenie zástupcu starostu obce (1. časť)

Ing. Iveta Matlovičová

Postavenie zástupcu starostu je upravené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Od 1. apríla 2018 je účinná novela č. 70/2018 Z. z., ktorá pr...

Konflikt záujmov a ochrana verejného záujmu v samospráve

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok je venovaný konfliktným udalostiam, ktoré môžu v samospráve vzniknúť, a to pri plnení pracovných povinností či vybavovaní stránok, alebo pri výkone funkcie starostu obce, poslanca obecnéh...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.