Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 9/2022

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
9/2022

Kompetencie obcí a okresných úradov pri nakladaní s nezákonne umiestneným odpadom

doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Príspevok sa zaoberá zákonnými požiadavkami na postup obce (mesta) a okresného úradu v prípade zistenia nezákonne umiestneného odpadu. V článku sa tiež uvádza, akým spôsobom sa zisťuje osoba zodpov...

Výrobcov pod rozšírenou zodpovednosťou výrobcov čaká úprava poplatkov

Mgr. Mária Trošanová, PhD.

Úprava finančných príspevkov od výrobcov vyhradených výrobkov v kolektívnom plnení, tzv. ekomodulácia je témou vo všetkých štátoch EÚ. Niektoré európske štáty a ich kolektívne organizácie už poplat...

Kedy sa v konaní o udelenie súhlasu vyžaduje posudzovanie vplyvu činnosti na životné prostredie?

Mgr. Ing. Zuzana Balková, EKO-IN ®

Pri predložení žiadosti o nový súhlas na štiepkovač od nás žiadajú záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie. Ide o zariadenie len pre potreby našej obce, ktoré bud...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 85,00 € vrátane DPH (cena za 1 číslo je 7,08 €), poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 19. 9. 2022

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022

EV 1044/08

ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)

ISSN 2730-0404 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.