Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 1/2019

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
1/2019

Návratné zdroje financovania po 1. januári 2019 a pravidlá rozpočtovej zodpovednosti v novom volebnom období

Ingrid Konečná Veverková

 V príspevku sa venujeme aktuálnej téme návratných zdrojov financovania, podmienkam ich prijímania a použitia v obci a vo vyššom územnom celku a tiež pravidlám rozpočtovej zodpovednosti, ktoré s ná...

Zmeny v odmeňovaní poslancov obecných zastupiteľstiev a zástupcov starostov obcí od 1. februára 2019

Ivan Katona

  Platobný výmer obce, ktorá je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok") správcom d...

Kontrola správnosti postupu hlavného kontrolóra obce

Jozef Tekeli

  Medzi základné požiadavky na výkon kontrolnej činnosti patria odbornosť a legalita (zákonnosť). V činnosti každého kontrolného orgánu je však prítomné tzv. riziko kontroly, t.j., keď kontrolný o...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.