Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 7-8/2023

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
7-8/2023

Zmena financovania originálnych školských kompetencií v obci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa budeme venovať novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá prináša z...

Jednotkový koeficient na prepočítaného žiaka

Ing. Tatiana Macháčová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2023 pre miestnu územnú samosprávu. Okrem úpravy výnosu dane z prí...

Obstaranie majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií na vybraných príkladoch

Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Právnu úpravu účtovníctva obce, obecných rozpočtových organizácií a obecných príspevkových organizácií upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a opatrenie Ministerstva financií Sl...

Obsah vydania

Vydáva

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 7-8/2023
Odborný mesačníkročník XVIII
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Ing. Dana Žňavová; Odborná garantka: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská; tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk

Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Návrh obálky: www.sueweb.sk; Periodicita: mesačník.
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 14. 7. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
EV 2283/08 (tlačená verzia)
EV 17/22/EPP (online)
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia)
ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.