Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 1/2019

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
1/2019

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2018

Ing. Ľubica Sekerková

Povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „DP“) vyplýva pre právnické osoby z dvoch právnych predpisov, ktorými sú: § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe dan...

Vedenie pokladnice a základná finančná kontrola

Ing. Ingrid Konečná Veverková

S pokladničnou agendou sa stretávame v každej obci, v každej rozpočtovej a príspevkovej organizácii (ďalej len „ROPO“). Ide o rozsiahlu a v mnohých smeroch špecifickú pracovnú činnosť, ktorú najmä ...

Novela zákona o finančnej kontrole účinná od 1. januára 2019

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje zmenám zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“), a to od schválenia najno...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.