Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 10/2015

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
10/2015

Fond prevádzky, údržby a opráv – tvorba a použitie v podmienkach miest a obcí

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obec okrem peňažných fondov, ktoré vytvára na základe oprávnenia v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a zákonom...

Podmienky používania virtuálnej registračnej pokladnice

Ing. Klára Klabníková doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.

Zákonom č. 333/2014 Z. z. bol okrem iných zákonov Článkom III. novelizovaný aj zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších ...

Hlavný kontrolór a majetkové priznanie

Ing. Peter Konečný

V príspevku chceme upozorniť hlavných kontrolórov na povinnosť podať majetkové priznanie. Túto povinnosť si musia splniť najneskôr do 30 dní od zvolenia do funkcie a tiež v priebehu výkonu svojej f...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.