Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Výzvy

Fond na podporu umenia 2/2020

Kategória: Výzvy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 2/2020 na predkladanie žiad

Výzvy

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na rok 2020

Kategória: Výzvy

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2020 pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu. Termín predkladania žiadostí je do 4. decembra 2019.

Výzvy

Podpora vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže

Kategória: Výzvy

Termín pre podávanie žiadostí o finančnú podporu z grantu Podpora vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže je 18. novembra 2019.

Výzvy

Zelené oázy

Kategória: Výzvy

Žiadosti sa môžu podávať do 13. januára 2020 a výška dotácie môže byť od 1 000 € - 3 000 €.

Výzvy

Program SK-Klíma

Kategória: Výzvy

Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt (ACC01 a ACC02) v rámci Programu SK-Klíma pre obce s počtom obyvateľov nad 15 000 sú otvorené!

Výzvy

Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

Kategória: Výzvy

Výzva podporuje prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Výzvy

58. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Kategória: Výzvy Autor: Operačný program: Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 58. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Výzvy

Fond na podporu umenia: Výzva č. 6/2020

Kategória: Výzvy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 6/2020 na predkladanie žiad

Výzvy

Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom

Kategória: Výzvy

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maxi

Výzvy

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE

Kategória: Výzvy

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE - na výrobu biometánu; využitie vodnej energie; využitie slnečnej energie na výrobu tepla; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrob

Výzvy

Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám

Kategória: Výzvy

Zámerom programu je podpora realizácie multikultúrnych a interetnických projektov, zameraných minimálne na dve národnostné menšiny (okrem podprogramu 4.5), ktoré sa svojím významom podieľajú na realizácii kultúrnej politiky Slovenskej republiky v oblasti kultúry národnostných menšín (bulharská, česk

Výzvy

Súťaž – “Junior internet 2020”

Kategória: Výzvy Autor: www.direktor.sk

Asociácia pre mládež, vedu a techniku vyhlasuje súťažnú konferenciu Junior Internet určenú žiakom základných a stredných škôl. Uzávierka do:  15. 3. 2020 (juniorinternet.sk).

Výzvy

Zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

Kategória: Výzvy Autor: MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. 03. 2020 je možné predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o poskytnutie predmetného príspevku.

Výzvy

Podpora budovania inteligentných miest a regiónov

Kategória: Výzvy Autor: Úrad podpredsedu vlády SR

Cieľom výzvy Moderné technológie (7.4)  má byť vybudovanie IKT platformy v rámci miest, ktoré sa zameriavajú na prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných na získavanie a poskytovanie dát.

Výzvy

Výzva č. 45/PRV/2020

Kategória: Výzvy Autor: Pôdohospodárska platobná agentúra

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 45/PRV/2020 pre podopatrenie 8.4

Výzvy

Fond SK-NIC vyhlasuje výzvu na podporu IT projektov

Kategória: Výzvy Autor: nadaciapontis.sk

Už od 15. marca môžete žiadať o finančnú podporu projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC. Tie najlepšie nápady podporíme v celkovej sume 150 000 eur.

Výzvy

Žiadosť o finančnú pomoc v boji s koronavírusom

Kategória: Výzvy Autor: nadácia Tatra banky

Uvedomujeme si výnimočnú situáciu súvisiacu so šírením koronovírusu COVID 19 vo svete, v Európe a žiaľ už aj v našej krajine. Preto sme sa rozhodli rozdeliť 500 000 eur na boj s koronavírusom. Počas 3 týždňov rozdelíme v Otvorených výzvach každý týždeň po 100 000 eur (dohromady 300 000 eur). Ďalších

Výzvy

GRANTOVÝ PROGRAM FÉROVEJ NADÁCIE „O2 Digitálna škola“

Kategória: Výzvy Autor: spolocnost.o2.sk

Férová nadácia je mimovládna nezisková organizácia, ktorej účelom je podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a

Výzvy

V grantovom programe Šariš ľuďom je dvojnásobná finančná podpora

Kategória: Výzvy

Mimovládne organizácie sa môžu opäť uchádzať o príspevok z grantového programu Šariš ľuďom. V súvislosti s koronakrízou sa zvýšila podpora miestnym komunitám v rámci Prešovského kraja na 32.000 eur.

Výzvy

Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj dopravného systému pre územie BBSK (2020)

Kategória: Výzvy

Podporované oblasti: Výzva podporuje rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy, prípadne vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie