Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 6/2022

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
6/2022

Odpady z obalov z domácností a odpady z neobalových výrobkov analyzované vo vybraných mestách Slovenska

Mgr. Mária Trošanová, PhD.

Súčasťou akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo, ktorý prijala Európska komisia, bola revízia právnych predpisov EÚ o odpadoch prijatá v roku 2018 (tzv. odpadový balík). Zaviedli sa ambiciózne c...

Prečo od 1. januára 2022 neobdržím sprievodný list nebezpečného odpadu?

Mgr. Ing. Zuzana Balková, EKO-IN ®

V poslednom období nám odberateľ odpadov prestal poskytovať sprievodný list nebezpečných odpadov (SLNO) a poskytuje nám iba protokol o prevzatí odpadu. Je to v poriadku? Bolo SLNO už zrušené pri od...

Balík návrhov v oblasti obehového hospodárstva na úrovni EÚ (2.)

Peter Šimurka

Pokračovanie článku je v rámci balíka návrhov v oblasti obehového hospodárstva venované iniciatíve pre udržateľné výrobky a v rámci nej hlavným navrhovaným opatreniam či okruhu výrobkov, na ktoré s...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 72,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 14. 6. 2022

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022

EV 1044/08

ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.