Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 12/2023

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
12/2023

Podiel jednorazových nápojových obalov v triedenom zbere má klesajúci trend

Ing. Uršula Pomfyová

Zálohový systém pre jednorazové nápojové obaly z plastov a kovov funguje na Slovensku už skoro dva roky. Pred účinnosťou tohto systému boli obaly na nápoje najmä z PET a z hliníka súčasťou triedené...

Skúmanie výhod a výziev uhoľných elektrární v kontexte jadrovej energetickej transformácie

doc. Ing. Michal Stričík, PhD. Ing. Lenka Kuhnová, PhD.

V súčasnosti je energia kľúčovým hľadiskom v diskusiách o trvalo udržateľnom rozvoji. Trvalo udržateľný rozvoj si vyžaduje udržateľné dodávky čistých a cenovo dostupných obnoviteľných zdrojov energ...

Obsah vydania

Vydáva

Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie
12/2023

Odborný mesačník; ročník XXIII.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary

Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.
Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH (9,58 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Zadané do tlače: 15. 12. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 1044/08 (tlačená verzia)
EV 15/22/EPP (online)
ISSN 1335-7808 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0404 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,

dvanáste číslo časopisu Odpady obsahuje množstvo zaujímavých a kvalitných článkov, ktoré sú zamerané na rôznorodé témy.

Rubrika „Na aktuálnu tému“ prináša informácie o podiele jednorazových nápojových obalov v triedenom zbere, návrhu nariadenia o nakladaní s vozidlami po skončení životnosti, ale aj o výhodách a výzvach uhoľných elektrární v kontexte jadrovej energetickej transformácie.

Rubrika „Legislatíva“ prináša podrobné spracovanie ďalšej časti zákona o Environmentálnom fonde.

Príjemné čítanie želá,

redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.