Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 12/2019

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
12/2019

Zákon o detských ihriskách účinný od 1. januára 2020

Mgr. Ivana Pavlovská

Národná rada SR v októbri 2019 schválila nový zákon o detských ihriskách, ktorý určuje ich vlastníkom nové povinnosti. Niektoré z nich bude nutné splniť už od 1. januára 2020. V príspevku upozorňuj...

Overenie zápisnice a jej zverejnenie

Mgr. Ladislav Briestenský

Môžeme zverejniť zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, keď bola podpísaná starostom, prednostom úradu, zapisovateľkou a len jedným overovateľom?

Odvolanie hlavného kontrolóra obce

JUDr. Marek Keller

Dňa 1.7.2016 nadobudli účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v z. n. p., zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v z. n. p. a zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny por...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.