Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 10/2021

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
10/2021

MIikrobióm v cykle potravy, pestovania a pôdy alebo o kompostovaní trochu inak

PhDr. Lucia Baľák Lukáňová, OZ PedeVita, Živá záhrada s.r.o. Mgr. Martina Gaislová, MBA, JRK Slovensko, s. r. o.

Článok rozoberá súvislosti medzi kompostovaním pre vysoký obsah pôdneho mikrobiómu a obnovou pôdy metodikou potravnej siete pôdy (Soil Food Web) Dr. Elaine Ingham.  Popisuje niektoré z funkcií žive...

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov

Mgr. Ing. Zuzana Balková, EKO-IN ®

Ako zariadenie na nakladanie s odpadom máme aktuálne súhlas na prepravu nebezpečných odpadov, ktorého platnosť končí 31. decembra 2021. Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov máme vydaný v rámci o...

Množstvový zber odpadov - spravodlivá cesta k znášaniu zodpovednosti za tvorbu komunálnych odpadov?

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

Príspevok analyzuje súčasnú právnu úpravu v oblasti množstvového zberu komunálnych odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zá...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 72,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 14. 10. 2021

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

EV 1044/08
ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.