Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 3/2022

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
3/2022

Samosprávy na Slovensku a možnosti využívania potenciálu ZEVO

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

Príspevok analyzuje mieru transpozície požiadaviek európskych predpisov z oblasti odpadovej politiky, energetickej únie a ochrany klímy do európskej a slovenskej reality prevádzkovania zariadení na...

Novela zákona o odpadoch z dôvodu potreby riešenia stavebných odpadov

Peter Šimurka

Predmetom príspevku je analýza návrhu novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „novela zákona o odpadoch“), ktorá rieši oblasť stavebn...

Správca budovy ako nový pôvodca odpadov

Mgr. Ing. Zuzana Balková, EKO-IN ®

Sme správcovská spoločnosť, ktorá prenajíma administratívne priestory ako kancelárie, resp. pre rôzne služby. Zaujímalo by nás, kto a za čo zodpovedá v rámci odpadov, ktoré vznikajú u jednotlivých ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 72,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 15. 3. 2022

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022

EV 1044/08

ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.