Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Konečná Veverková

Počet článkov autora: 14


Pôsobnosť hlavného kontrolóra obce pri kontrole majetku

Príspevok sa venuje problematike pôsobnosti hlavného kontrolóra obce pri kontrole právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie. Pokúsi sa da...

Výkon finančnej kontroly po novele zákona o finančnej kontrole a audite

  V príspevku upozorňujeme na novelu zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“), ktorá bola vykonaná zákonom č. 39/2022 Z. z. a nadobu...

Kontrola súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení

V príspevku sa zameriame na problematiku kontroly základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev a náboženská spoločnosť alebo iná právnická a fyzická osoba (ďalej ...

VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v školách a školských zariadeniach v roku 2022

V článku upozorňujeme na novelu zákonov, ktorá upravuje financovanie originálnych školských kompetencií a ktorá významným spôsobom v roku 2022 ovplyvní financovanie cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení zo strany obce. Tieto zmeny sa ...

Legislatívne zmeny vo financovaní regionálneho školstva

V príspevku upozorňujeme na legislatívne zmeny financovania regionálneho školstva a zriadenie regionálnych úradov školskej správy od 1. januára 2022, ako aj na finančné zabezpečenie predprimárneho vzdelávania od 1. septembra 2021. 

Práca z domácnosti zamestnanca (home office)

Príspevok sa zaoberá podmienkami vykonávania práce z domácnosti, domáckej práce a telepráce, právami a povinnosťami zamestnanca a zamestnávateľa pri vykonávaní práce z domácnosti, ako aj praktickými príkladmi v tejto súvislosti.

Legislatívne východiská zostavenia záverečného účtu obce za rok 2020

V príspevku sa venujeme legislatívnym východiskám zostavenia záverečného účtu obce za rok 2020. Upozorníme a pripomenieme si niektoré zmeny právnej úpravy pri jeho zostavovaní, predkladaní a zverejňovaní.

Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania v podmienkach obcí po novele zákona účinnej od 1.1.2021

V súvislosti s poskytovaním úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania príspevku (ďalej len „ŠFRB“) upozorníme na novelu zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 150/2013 Z. z.“). Pre obce úvery zo ŠFR...

Tvorba všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v školách a školských zariadeniach

V článku upozorníme na povinnosť obce určiť všeobecne záväzným nariadením pre zriaďovateľov cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevnej a súkromnej jazykovej školy, cirkevnej a súkromnej materskej školy, cirkevného a súkromnej škols...

Legislatívne východiská tvorby a schvaľovania rozpočtu na roky 2021 - 2023

V príspevku upozorňujeme na legislatívne východiská zostavenia a schvaľovania rozpočtu obce na roky 2021 - 2023 (ďalej len "rozpočet") so zreteľom na aktuálnu úpravu rozpočtových pravidiel, ktoré sú pre oblasť verejnej správy upravené v zákone č. ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.