Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Konečná Veverková

Počet článkov autora: 11


VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v školách a školských zariadeniach v roku 2022

V článku upozorňujeme na novelu zákonov, ktorá upravuje financovanie originálnych školských kompetencií a ktorá významným spôsobom v roku 2022 ovplyvní financovanie cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení zo strany obce. Tieto zmeny sa ...

Legislatívne zmeny vo financovaní regionálneho školstva

V príspevku upozorňujeme na legislatívne zmeny financovania regionálneho školstva a zriadenie regionálnych úradov školskej správy od 1. januára 2022, ako aj na finančné zabezpečenie predprimárneho vzdelávania od 1. septembra 2021. 

Práca z domácnosti zamestnanca (home office)

Príspevok sa zaoberá podmienkami vykonávania práce z domácnosti, domáckej práce a telepráce, právami a povinnosťami zamestnanca a zamestnávateľa pri vykonávaní práce z domácnosti, ako aj praktickými príkladmi v tejto súvislosti.

Legislatívne východiská zostavenia záverečného účtu obce za rok 2020

V príspevku sa venujeme legislatívnym východiskám zostavenia záverečného účtu obce za rok 2020. Upozorníme a pripomenieme si niektoré zmeny právnej úpravy pri jeho zostavovaní, predkladaní a zverejňovaní.

Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania v podmienkach obcí po novele zákona účinnej od 1.1.2021

V súvislosti s poskytovaním úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania príspevku (ďalej len „ŠFRB“) upozorníme na novelu zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 150/2013 Z. z.“). Pre obce úvery zo ŠFR...

Tvorba všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v školách a školských zariadeniach

V článku upozorníme na povinnosť obce určiť všeobecne záväzným nariadením pre zriaďovateľov cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevnej a súkromnej jazykovej školy, cirkevnej a súkromnej materskej školy, cirkevného a súkromnej škols...

Legislatívne východiská tvorby a schvaľovania rozpočtu na roky 2021 - 2023

V príspevku upozorňujeme na legislatívne východiská zostavenia a schvaľovania rozpočtu obce na roky 2021 - 2023 (ďalej len "rozpočet") so zreteľom na aktuálnu úpravu rozpočtových pravidiel, ktoré sú pre oblasť verejnej správy upravené v zákone č. ...

Kontrola vybavovania sťažností

V príspevku sa venujeme kontrole vybavovania sťažností zo strany hlavného kontrolóra. Poukážeme na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky, ktoré hlavní kontrolóri pri kontrolách zisťujú.

Finančná kontrola v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie

V príspevku sa venujeme vykonávaniu finančnej kontroly v čase mimoriadnej situácie, ktorá bola vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. v súvislosti s ohrození...

Úprava rozpočtových pravidiel v čase mimoriadnej situácie

V príspevku upozorňujeme na úpravy rozpočtových pravidiel, ktoré boli prijaté v čase mimoriadnej situácie a týkajú sa dôležitých oblastí samosprávy obce. Mimoriadna situácia bola vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákon...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.