Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Konečná Veverková

Počet článkov autora: 6


Tvorba všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v školách a školských zariadeniach

V článku upozorníme na povinnosť obce určiť všeobecne záväzným nariadením pre zriaďovateľov cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevnej a súkromnej jazykovej školy, cirkevnej a súkromnej materskej školy, cirkevného a súkromnej škols...

Legislatívne východiská tvorby a schvaľovania rozpočtu na roky 2021 - 2023

V príspevku upozorňujeme na legislatívne východiská zostavenia a schvaľovania rozpočtu obce na roky 2021 - 2023 (ďalej len "rozpočet") so zreteľom na aktuálnu úpravu rozpočtových pravidiel, ktoré sú pre oblasť verejnej správy upravené v zákone č. ...

Kontrola vybavovania sťažností

V príspevku sa venujeme kontrole vybavovania sťažností zo strany hlavného kontrolóra. Poukážeme na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky, ktoré hlavní kontrolóri pri kontrolách zisťujú.

Finančná kontrola v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie

V príspevku sa venujeme vykonávaniu finančnej kontroly v čase mimoriadnej situácie, ktorá bola vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. v súvislosti s ohrození...

Úprava rozpočtových pravidiel v čase mimoriadnej situácie

V príspevku upozorňujeme na úpravy rozpočtových pravidiel, ktoré boli prijaté v čase mimoriadnej situácie a týkajú sa dôležitých oblastí samosprávy obce. Mimoriadna situácia bola vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákon...

Vybavovanie sťažností hlavným kontrolórom

V príspevku sa zaoberáme problematikou vybavovania sťažností zo strany hlavného kontrolóra. V aplikačnej praxi je táto problematika veľmi diskutovaná, a to najmä po novele zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. zákonom č. 70/2018 Z.z...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.