Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 1/2023

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
1/2023

Vylúčenie zamestnancov alebo členov správneho orgánu

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Príspevok sa zaoberá predpojatosťou a vylúčením zamestnancov, resp. členov správneho orgánu v správnom konaní, pričom uvádza tiež praktické príklady a súvisiace upozornenia.

Poplatok za rozvoj a status významnej investície

Ing. Jaroslava Mitringová

Príspevok rozoberá konkrétny prípad z praxe, resp. rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR z 31. marca 2022, sp. zn. 8Sžfk/72/2020, v súvislosti so stavbou, ktorá je významnou investíciou na základe...

Obsah vydania

Editoriál

Vydáva

Právo pre ROPO a obce v praxi 1/2023
Odborný mesačník; ročník XVI.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Mgr. Ivana Kapustová

Predplatné a distribúcia:
Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie:
Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri.

Ročné predplatné je 105 € vrátane DPH (8,75 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 20. 1. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 2728/08 (tlačená verzia)
EV 18/22/EPP (online)
ISSN 1337-7523 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0374 (online)

Editoriál

Milí čitatelia,

prajeme vám šťastný a úspešný nový rok 2023. V tomto roku vám prinášame nový vzhľad vášho časopisu. Dúfame, že sa vám bude páčiť a že v časopise aj tento rok nájdete veľa užitočných informácií.

V prvom čísle tohto roka nadväzujeme na decembrové číslo dvomi príspevkami, ktoré sa zaoberajú legislatívnymi zmenami v samospráve v roku 2022 a problematikou priestupkov podľa zákona o ochrane nefajčiarov.

Venujeme sa aj téme vylúčenia zamestnancov správneho orgánu v správnom konaní vrátane praktických príkladov, ako aj v súčasnosti aktuálnemu príspevku zamestnávateľa na štátom podporované bývanie.

Ďakujeme vám za doterajšiu priazeň a prajeme príjemné čítanie.

redakcia časopisu

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.