Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 5/2020

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
5/2020

Povinnosť zberových spoločností zabezpečiť zberné vozidlá vážiacim systémom

Ing. Michal Hrabovský, riaditeľ Divízie služieb spoločnosti KOSIT a. s.

Zákon č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ...

Súčasné trendy recyklácie vyradených mobilných telefónov

Martina Laubertová

V súčasnom období prudkého nárastu využívania informačných technológií predstavujú mobilné telefóny (ďalej len „MT“) jeden z najrýchlejšie rastúcich zdrojov druhotných surovín patriacich do skupiny...

Ako viesť evidenčný list odpadov pri zmluvnom vzťahu obce s obchodníkom odpadov

Mgr. Ing. Zuzana Balková, EKO-IN ®

Naša obec tento rok podpísala zmluvu s firmou na nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, ktorá nám predložila registráciu ako obchodník a dopravca. Poskytuje nám vážne lístky zo skládky odpadov....

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 63,90 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 13. 5. 2020

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020

EV 1044/08
ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.