Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 7-8/2013

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
7-8/2013

Správa dane z nehnuteľností na rok 2013 po novelách zákona

Irena Bubeníková

Daň z nehnuteľnosti je miestna daň, ktorej zavedenie a vyberanie upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďa...

Pokuty za oneskorené podanie priznania

Ing. Katarína Skalová

Ustanovenia § 99a, § 99b, § 99c zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku pojednávajú o priznaní, čiastkovom priznaní, opravnom a dodatočnom priznaní. Daňový poriadok upravuj...

Používanie rozpočtovej klasifikácie na mimorozpočtových účtoch v ROPO zriadených obcou (III. časť výkazu FIN 1-12)

Ing. Terézia Urbanová

Finančné výkazy sú uverejnené v Opatrení Ministerstva financií SR zo dňa 22. 11. 2012 pod č. MF/21513/­2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predk...

Obsah vydania

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Zabezpečte si aktuálne informácie aj v ďalšom roku!

Vážení čitatelia,

ďakujeme vám za podporu a dôveru, ktorú dlhodobo prejavujete odbornému časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi.

Teší nás, že si vďaka aktuálnemu obsahu získal vašu priazeň a stal sa spoľahlivým zdrojom nenahraditeľných a zaujímavých informácií. V každom číslečasopisu nachádzate články na aktuálne témy, venované najmä problematickým otázkam z praxe a ich riešeniam. Na základe spätnej väzby, ktorú od vás dostávame prostredníctvom otázok a reakcií, máme za to, že sa pri výbere tém uberáme správnou cestou.

Aj v nadchádzajúcom ročníku budeme pozornosť upriamovať na aktuálne legislatívne zmeny, ktoré sa v tomto roku očakávajú. Mnohí z vás sú už informovaní o pripravovanej rozsiahlej novele zákona o účtovníctve a následne aj postupov účtovania. Na všetky najdôležitejšie zmeny budeme, samozrejme, včas reagovať.

Pokračujeme v publikovaní seriálu pre obce, príspevkové a rozpočtové organizácie Súvzťažnosti, v ktorom upozorňujeme na úskalia účtovania v jednotlivých účtových triedach spolu s podrobnými praktickými príkladmi. Od nasledujúceho číslapripravujeme ďalší seriál článkov zameraných na špecifiká účtovania a hospodárenia subjektov verejnej správy. Koncom roka už tradične prinesieme články týkajúce sa inventarizácie, individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky a zostavovaniu výročných správ.

Okrem účtovníctva celoročne rozoberáme aj tieto témy:

 • rozpočtová klasifikácia, ktorá v praxi spôsobuje neustále problémy,
 • zostavovanie záverečného účtu obce,
 • legislatíva a metodické pokyny upravujúce zostavovanie finančných výkazov,
 • vybrané druhy daní,
 • tvorba všeobecne záväzných nariadení obcí,
 • uplatňovanie cestovných náhrad vo verejnej správe,
 • financovanie regionálneho školstva,
 • právo pre ekonómov verejnej správy, najmä pracovné právo,
 • všetky druhy finančnej kontroly,
 • zistenia z kontrol vykonaných Najvyšším kontrolným úradom.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že vaše doterajšie predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi sa končí. V prípade záujmu o predĺženie jeho ďalšieho odberu, uhraďte, prosím, priloženú preddavkovú faktúru.

Cena jedného čísla časopisu je len 5,80 € (vrátane DPH) a je v nej zahrnuté:

 • tlačená verzia časopisu,
 • prístup do online verzie časopisu na www.uctoropoaobce.sk, prostredníctvom ktorej môžete jednoducho vyhľadávať v archíve časopisu + používať aktualizované právne predpisy v rôznych časových zneniach (informácie o tom, ako ju môžete využívať, získate na tel. čísle 02/58 10 20 41),
 • bezplatná písomná poradňa; otázky môžete zasielať ­e-mailom alebo prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk (pre vy­užívanie jeho základnej verzie platia rovnaké prístupové údaje, ako pre portál www.uctoropoaobce.sk),
 • poštovné a balné.

A ešte niečo navyše! Každý zákazník, ktorý uhradí preddavkovú faktúru predplatného časopisov vydavateľstva Iura Edition do 15. 11. 2013, bude zaradený do žrebovania o tieto atraktívne ceny:

 1. cena: relaxačný pobyt v hodnote 400 €,
 2. cena: relaxačný pobyt v hodnote 300 €.

Sme presvedčení, že časopis Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi spolu s jeho online verzioubudú pre vás aj v budúcnosti nenahraditeľným zdrojom kvalitných informácií.

Ing. Klára Glosíková, šéfredaktorka

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.