Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 1-2009

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

pre všetkých pracovne veľmi náročný rok 2008 sa skončil len pred niekoľkými týždňami. Niesol sa v znamení zavádzania novej metodiky účtovníctva a príprav na zavedenie novej meny euro, ktorá od 1. januára 2009 vystriedala slovenskú korunu.

Zavádzanie nových postupov účtovania počas uplynulého roka sa týkalo celej verejnej správy, t. j. štátnej správy, obcí, vyšších územných celkov, ako aj ich rozpočtových a príspevkových organizácií. Do účtovníctva subjektov verejnej správy sa tak plne zavádzajú princípy akruálneho účtovníctva. Očakáva sa, že nová metodika účtovania a vykazovania vo verejnom sektore prinesie efektívnejšie riadenie verejných financií a zosúladí účtovníctvo vo verejnom sektore na Slovensku s Medzinárodnými účtovnými štandardami pre verejný sektor.

V nasledujúcich dňoch budú vrcholiť práce spojené s účtovnou závierkou na základe nových účtovných princípov a zásad. Bude to zároveň posledná účtovná závierka zostavená v slovenských korunách. Veríme, že aj časopis Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi sériou článkov k novým postupom účtovania, ktoré sme uverejňovali počas celého predchádzajúceho roka, prispeje k jej bezproblémovému zostaveniu.

A s akou problematikou sa budete stretávať počas roka 2009?

Pripravujeme pre vás príspevky zamerané na konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá sa zavádza z dôvodu nutnosti vykazovať pre európske inštitúcie (Eurostat) výsledky hospodárenia za celý verejný sektor. Základom relevantného zistenia takéhoto výsledku hospodárenia je zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky za celú verejnú správu, ktorá sa bude spracovávať na troch konsolidačných úrovniach. Prvou úrovňou konsolidácie budú jednotlivé subjekty verejnej správy, ktoré zriaďujú (ovládajú) iné účtovné jednotky, resp. majú majetkový podiel v obchodných spoločnostiach. Takýmito účtovnými jednotkami sú správcovia kapitol, obce a vyššie územné celky. Prvé účtovné obdobie, za ktoré sa bude zostavovať konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy a konsolidované účtovné závierky účtovných jednotiek verejnej správy, začne 1. januára 2009. Súhrnná účtovná závierka verejnej správy sa zostaví prvýkrát za účtovné obdobie, ktoré začne 1. januára 2010.

Pre rozpočtové organizácie pripravujeme seriál príspevkov zameraný na špecifické problémy ich účtovníctva, konkrétne príklady vo vybraných účtových triedach (napríklad dlhodobý majetok, zásoby, zúčtovacie vzťahy) a v závere roka na účtovnú závierku.

V oblasti dani z pridanej hodnoty vás postupne oboznámime so základnými princípmi fungovania tejto nepriamej dane, s jej výhodami a nevýhodami a zameriame sa predovšetkým na príklady, s ktorými sa môžete stretnúť v praxi.

V rubrike hospodárenie to budú zaujímavé príspevky na tému rozpočtu obce, viacročného rozpočtu obce, vysvetlíme si, čo v zásade predstavuje programové rozpočtovanie, strategické plánovanie, finančno-ekonomická analýza obce, záverečný účet obce, budeme sa venovať aj prepočtovým a podielovým ukazovateľom finančno-ekonomickej analýzy obce, majetkovej analýze obce ako súčasti finančno-ekonomickej analýzy, technikám finančného plánovania obce a vybraným ukazovateľom ich hodnotenia.

Vážení čitatelia, dovoľte nám vysloviť presvedčenie, že mesačník Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi vás aj naďalej bude profesionálne obohacovať a bude zdrojom zaujímavých a aktuálnych informácií, ktoré vám pomôžu pri vlastnom zdokonaľovaní sa vo vašej práci.

Prajeme vám všetkým šťastný, spokojný a tiež úspešný rok 2009.

redakcia
Vážení čitatelia,
pre všetkých pracovne veľmi náročný rok 2008 sa skončil len pred niekoľkými týždňami. Niesol sa v znamení zavádzania novej metodiky účtovníctva a príprav na zavedenie novej meny euro, ktorá od 1. januára 2009 vystriedala slovenskú korunu.
Zavádzanie nových postupov účtovania počas uplynulého roka sa týkalo celej verejnej správy, t. j. štátnej správy, obcí, vyšších územných celkov, ako aj ich rozpočtových a príspevkových organizácií. Do účtovníctva subjektov verejnej správy sa tak plne zavádzajú princípy akruálneho účtovníctva. Očakáva sa, že nová metodika účtovania a vykazovania vo verejnom sektore prinesie efektívnejšie riadenie verejných financií a zosúladí účtovníctvo vo verejnom sektore na Slovensku s Medzinárodnými účtovnými štandardami pre verejný sektor.
V nasledujúcich dňoch budú vrcholiť práce spojené s účtovnou závierkou na základe nových účtovných princípov a zásad. Bude to zároveň posledná účtovná závierka zostavená v slovenských korunách. Veríme, že aj časopis Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi sériou článkov k novým postupom účtovania, ktoré sme uverejňovali počas celého predchádzajúceho roka, prispeje k jej bezproblémovému zostaveniu.
A s akou problematikou sa budete stretávať počas roka 2009?
Pripravujeme pre vás príspevky zamerané na konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá sa zavádza z dôvodu nutnosti vykazovať pre európske inštitúcie (Eurostat) výsledky hospodárenia za celý verejný sektor. Základom relevantného zistenia takéhoto výsledku hospodárenia je zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky za celú verejnú správu, ktorá sa bude spracovávať na troch konsolidačných úrovniach. Prvou úrovňou konsolidácie budú jednotlivé subjekty verejnej správy, ktoré zriaďujú (ovládajú) iné účtovné jednotky, resp. majú majetkový podiel v obchodných spoločnostiach. Takýmito účtovnými jednotkami sú správcovia kapitol, obce a vyššie územné celky. Prvé účtovné obdobie, za ktoré sa bude zostavovať konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy a konsolidované účtovné závierky účtovných jednotiek verejnej správy, začne 1. januára 2009. Súhrnná účtovná závierka verejnej správy sa zostaví prvýkrát za účtovné obdobie, ktoré začne 1. januára 2010.
Pre rozpočtové organizácie pripravujeme seriál príspevkov zameraný na špecifické problémy ich účtovníctva, konkrétne príklady vo vybraných účtových triedach (napríklad dlhodobý majetok, zásoby, zúčtovacie vzťahy) a v závere roka na účtovnú závierku.
V oblasti dani z pridanej hodnoty vás postupne oboznámime so základnými princípmi fungovania tejto nepriamej dane, s jej výhodami a nevýhodami a zameriame sa predovšetkým na príklady, s ktorými sa môžete stretnúť v praxi.
V rubrike hospodárenie to budú zaujímavé príspevky na tému rozpočtu obce, viacročného rozpočtu obce, vysvetlíme si, čo v zásade predstavuje programové rozpočtovanie, strategické plánovanie, finančno-ekonomická analýza obce, záverečný účet obce, budeme sa venovať aj prepočtovým a podielovým ukazovateľom finančno-ekonomickej analýzy obce, majetkovej analýze obce ako súčasti finančno-ekonomickej analýzy, technikám finančného plánovania obce a vybraným ukazovateľom ich hodnotenia.
Vážení čitatelia, dovoľte nám vysloviť presvedčenie, že mesačník Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi vás aj naďalej bude profesionálne obohacovať a bude zdrojom zaujímavých a aktuálnych informácií, ktoré vám pomôžu pri vlastnom zdokonaľovaní sa vo vašej práci.
Prajeme vám všetkým šťastný, spokojný a tiež úspešný rok 2009.
redakciaBezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.