Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 1/2021

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
1/2021

Zmeny v rozpočtových pravidlách verejnej správy od 1. januára 2021

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku upozorňujeme na novelu zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vzhľadom na jej aplikáciu v podmienkach územn...

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2020

Ing. Ľubica Sekerková

Povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len "DP") vyplýva pre právnické osoby z dvoch právnych predpisov, ktorými sú: 1. § 15 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe...

Nevyhnutné činnosti v samospráve ku koncu roka

Ing. Tatiana Macháčová

Blížiaci sa koniec roka znamená pre všetky účtovné jednotky zostavenie veľmi dôležitého dokumentu, a tým je účtovná závierka, ktorá je každoročne veľmi podstatným a významným krokom. Účtovná jednot...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Tamara Baková.
Odborný garant: Ing. Miriam Majorová, PhD.

Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk;

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 89 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava.

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 11. 1. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
EV 2283/08
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia) a ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.