Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Miestne dane

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, jeho evidencia a kontrola

Miestne dane, ktoré spravujú obce, upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Miestnou daňou je aj daň z nehnuteľností...

Odklad platenia dane a platenie dane v splátkach pri miestnych daniach podľa zákona o správe daní

Všeobecná časť o odklade platenia dane a daňového nedoplatku Procesný zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len „zákon o správe daní") určuje okrem iného aj postup správ...

Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku") ustanovuje oslobodenie od dane alebo zníženie dane.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály