Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Vzory

Smernica o inventarizácii majetku, záväzkov a ich rozdielov - s príkazom štatutára (starosta/riaditeľ) na vyhotovenie inventarizácie k 31. 12. účtovného roka

Kategória: Vzory

Článok I Všeobecné ustanovenia Inventarizáciou sa overuje, či stav majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti a zisťuje sa ich rozdiel. Zaisťuje sa ďalej preukaznosť účtovníctva, ochrana majetku a zodpovednosť za...

Vzory

Smernica o verejnom obstarávaní

Kategória: Smernice

Smernica o verejnom obstarávaní Článok 1 Účel a záväznosť smernice Účelom tejto smernice je zabezpečenie procesov verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o...

Vzory

Smernica o vybavovaní sťažností v subjektoch územnej samosprávy

Kategória: Smernice

Smernica č. ..../202x o vybavovaní sťažností v subjekte územnej samosprávy ........ V súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (v zmysle poslednej novely, zverejnenej a účinnej pod č. 6/2019...

Vzory

Opatrenie k rozpočtovému procesu

Kategória: Smernice

Opatrenie k rozpočtovému procesu v obci/meste/mestskej časti ….  Článok 1 Úvodné ustanovenia a pravidlá rozpočtového procesu  Všeobecne: Opatrenie je spracované na podmienky subjektu územnej samosprávy ......... (upraví sa interne) a upravuje podrobnejšie rozpočtový proces,...

Vzory

Pravidlá/Zásady kontrolnej činnosti

Kategória: Vzory

Zásady/Pravidlá kontrolnejčinnosti v podmienkach samosprávy obce/mesta ………. Obecné/mestské zastupiteľstvo obce/mesta............... (upraví sa interne) v súlade s ustanovením § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dodatkov schvaľuje...

Vzory

Vnútorný systém preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti - vzor

Kategória: Vzory

Od 1. septembra 2023 je účinná novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá (okrem iného) priniesla pre ustanovených zamestnávateľov povinnosť prijať vnútorný systém preverovania oznámení. Ak ho už majú, je potrebné

Vzory

Smernica pre tvorbu a použitie sociálneho fondu

Kategória: Vzory

Smernica/Zásady poskytovania príspevku zo sociálneho fondu Úvodné ustanovenia Tieto pravidlá pre tvorbu a použitia sociálneho fondu (ďalej len „smernica“) upravujú tvorbu a následné použitie sociálneho fondu (ďalej len „fond“) pre zamestnancov...

Vzory

Smernica o používaní bezpečnostného kamerového systému

Kategória: Smernice

Smernica č. ..... /202x o používaní bezpečnostného kamerového systému  Článok 1 Úvodné ustanovenia Táto smernica upravuje činnosť zamestnancov obce/mesta ........ (ďalej len „zamestnanci“), ktorí v rámci výkonu svojich pracovných povinností spracúvajú...

Vzory

Príkaz štatutára na určenie vybraných dokladov

Kategória: Smernice

Príkaz č. ....../202x k používaniu určených účtovných a neúčtovných dokladov v subjekte .........   Článok 1 Úvodné ustanovenie  Týmto príkazom štatutár pre podmienky subjektu územnej samosprávy ........ (určí sa interne) určuje  účtovné a neúčtovné...

Vzory

Smernica č. ..../202x o vybavovaní petícií v obci/meste/škole/organizácii

Kategória: Smernice

Smernica č. ..../202x o vybavovaní petícií v obci/meste/škole/organizácii ----------------------------------------------------------- Podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (pozn. autora: posledná novela zákona č. 122/2023 Z. z. je účinná od 1....

Vzory

Smernica o preskúmavaní účtovných dokladov

Kategória: Vzory

Smernica č. ..../202x o preskúmavaní dokladov podľa postupov účtovania v subjekte ..... Smernica je vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle opatrenia Ministerstva...

Vzory

Smernica pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov samosprávnej jednotky

Kategória: Smernice

Smernica pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov samosprávnej jednotky .......... ÚVODNÉ USTANOVENIA Článok 1 Účel smernice Smernica pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov (ďalej v texte interného aktu riadenia len „smernica“) v našom subjekte...

Vzory

Smernica Registratúrny poriadok a registratúrny plán subjektu územnej samosprávy

Kategória: Smernice

Registratúrny poriadok a registratúrny plán subjektu územnej samosprávy .... PRVÁ ČASŤ Úvodné ustanovenia a základné pojmy Článok 1 (1)   Registratúrny poriadok ...... (ďalej len „registratúrny poriadok“) je vypracovaný na základe...

Vzory

Dokumentácia zodpovednej osoby v samospráve

Kategória: Vzory

Pripravili sme pre vás balíček "Dokumentácia zodpovednej osoby v samospráve". Balíček obsahuje nasledujúce vzory: Postúpenie listu zo strany zodpovednej osoby smerovaného inému orgánu verejnej správy Korešpondenčný list zodpovednej osoby, ktorý smeruje oznamovateľovi (ak je oznámenie neanonymné) Do

Vzory

Kompetenčný poriadok subjektu verejnej správy/územnej samosprávy

Kategória: Vzory

Príkaz štatutára č. ..../Smernica č. ..... Kompetenčný poriadok subjektu ..... (vzor pre štatutárny orgán územnej samosprávy, resp. zriadenú organizáciu) Kompetenčný poriadok subjektu verejnej správy/územnej samosprávy určuje kompetencie štatutára (riaditeľa, primátora,...

Vzory

Smernica o zabezpečení autoprevádzky

Kategória: Smernice

Smernica č. .... o zabezpečení autoprevádzky Článok 1 Zodpovednosť za autoprevádzku Za organizáciu a riadenie autoprevádzky v rámci subjektu verejnej správy ...... a organizačných zložiek (ďalej vo vzorovej smernici „úrad“) zodpovedá v...

Vzory

Smernica o nahliadaní do osobného spisu zamestnanca

Kategória: Smernice

Osobný spis zamestnanca predstavuje súčasť základnej personálnej dokumentácie. Spravidla obsahuje všetky informácie súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom tohto zamestnanca. Obsah osobného spisu spravidla tvorí pracovná zmluva, ale aj mnohé ďalšie dokumenty (napr. dokument o skončení pracovného pomeru

Vzory

Smernica o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok na pracovisku

Kategória: Vzory

Pracovnoprávny vzťah je zmluvným vzťahom medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Povinnosti zamestnanca, ktoré má počas trvania pracovnoprávneho vzťahu plniť, sú vymedzené najmä v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ale môžu byť vyjadrené aj v iných predpisoch, napr.

Vzory

Uznesenie obecného zastupiteľstva k schvaľovaniu rozpočtu obce

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor uznesenia OZ k schvaľovaniu rozpočtu obce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Uznesenie obecného zastupiteľstva k schvaľovaniu zmeny rozpočtu obce

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor uznesenia OZ k schvaľovaniu zmeny rozpočtu obce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.