Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2021

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
9/2021

Účtovanie stravovania zamestnancov

Ing. Jana Hvojníková

Podľa § 152 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancom stravovanie vo všetkých zmenách. Stravovanie má z...

Práva a povinnosti zamestnanca zodpovedného za vedenie pokladnice

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa venujeme právam a povinnostiam zamestnanca zodpovedného za vedenie pokladnice (ďalej len „pokladník“). Pripomenieme obciam a rozpočtovým a príspevkovým organizáciám (ďalej len „­ROPO...

Použitie daňovej výzvy obcou pri daňovej správe

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Pri výkone správy daní a poplatkov vystupuje obec v právnom postavení správcu dane a vyplývajú jej z toho určité oprávnenia voči daňovému subjektu. Tak napríklad daňový subjekt má právnu povinnosť ...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Dana Žňavová.
Odborný garant: Ing. Miriam Majorová, PhD.

Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk;

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 99 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava.

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 6. 9. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
EV 2283/08
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia) a ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.