Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 7-8/2020

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
7-8/2020

Opatrenia počas obdobia pandémie vo vzťahu k miestnym daniam

Ing. Jaroslava Mitringová

V súvislosti so šírením nebezpečne nákazlivej ľudskej choroby COVlD-19 bol prijatý zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpeč...

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (5. časť)

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni

Letné dvojčíslo časopisu prináša poslednú časť príspevku venujúceho sa postaveniu hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni. V tomto čísle si prečítate o možnostiach hlavného kontrolóra pracovať nadčas...

Účtovanie návratných zdrojov financovania v podmienkach miest a obcí

Ing. Ingrid Konečná Veverková Zo seriálu: Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni

V príspevkoch uverejnených v predchádzajúcich číslach časopisu sme podrobne rozoberali problematiku návratných zdrojov financovania, podmienky ich prijatia, ako aj podmienky ich použitia v mestách ...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Tamara Baková.
Odborný garant: Ing. Miriam Majorová, PhD.

Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk;

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 89 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava.

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 10. 7. 2020.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
EV 2283/08
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia) a ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.