Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 7-8/2020

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
7-8/2020

Zodpovednosť za porušenie povinností, ktoré ukladá zákon o odpadoch

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

Problematiku zodpovednosti za porušenie povinností, ktoré ukladá zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“), upravujú § 115 ...

Vedľajší produkt v odpadovom hospodárstve

Mária Sadloňová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Deliaca čiara, kedy je určitú látku alebo vec možné považovať za produkt a kedy za odpad [1], je v mnohých prípadoch veľmi tenká. Pre výrobcov a ich obchodných partnerov má však táto otázka zásadný...

Povinný zber odpadu z kuchyne sa blíži. Ako prejsť zmenou bez zbytočných komplikácií?

Ing. Lucia Šprinc, riaditeľka pre obchod a rozvoj spoločnosti KOSIT a. s.

Od 1. januára 2021 budú mať samosprávy povinnosť zaviesť a zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej len „kuchynský biologický odpad“ alebo „KBO“). O tom, že nejd...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 63,90 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 16. 7. 2020

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020

EV 1044/08
ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.