Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 2/2024

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
2/2024

Rumunsku bola uložená pokuta za neuzavretie viacerých skládok – postihne Slovensko rovnaký osud?

Mag. Annamária Tóthová

Koncom roka 2023 Súdny dvor EÚ svojím rozsudkom [1] uložil Rumunsku pokutu za neuzavretie skládok v súlade so smernicou Rady  1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (ďalej len "smernica o...

Rozdielnosť údajov v štatistickom výkaze a v ročnom ohlásení o odpadoch

Ing. Uršula Pomfyová

Blíži sa termín odovzdávania ročných výkazov a ohlásení o odpadoch. Obce majú povinnosť ohlásiť a zaslať vybrané dáta o odpadoch na rôzne inštitúcie, v rozdielnom formáte, ale najmä s inými údajmi,...

Obsah vydania

Vydáva

Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie
2/2024

Odborný mesačník; ročník XXIV.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary

Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.
Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH (9,58 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Zadané do tlače: 15. 2. 2024

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024

EV 1044/08 (tlačená verzia)
EV 15/22/EPP (online)
ISSN 1335-7808 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0404 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,

druhé číslo časopisu Odpady sa venuje rôznorodým témam. Rubrika "Na aktuálnu tému" prináša informácie o rozdielnosti údajov v štatistickom výkaze a v ročnom ohlásení o odpadoch.

Rubrika "Zo súdnej praxe" rozoberá rozsudok Súdneho dvora EÚ, na základe ktorého bola Rumunsku uložená pokuta za neuzavretie viacerých skládok. Autori sa v článku zároveň zaoberajú otázkou, či môže podobný osud postihnúť aj Slovensko.

Rubrika "Trendy" ponúka pokračovanie zaujímavého článku o skládkach odpadov a environmentálnych záťažiach ako netradičnom zdroji surovín.

V rubrike "Legislatíva" plynulo nadviažeme na ďalšiu časť zákona o Environmentálnom fonde a uvedieme výklad k § 4a zákona.

Príjemné čítanie želá,
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.