Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 12/2021

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
12/2021

Námietka premlčania v rozpore s dobrými mravmi

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Obce si v mnohých prípadoch svoje práva zo súkromnoprávnych vzťahov (napr. práva z nájomných zmlúv, práva vyplývajúce z úrokov z omeškania pri zmluvách o dielo, zo škody, bezdôvodného obohatenia a ...

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2021 (2. časť)

JUDr. Anton Ukropec Zo seriálu: Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2021

Príspevok sa v druhej časti zaoberá legislatívnymi zmenami dôležitými pre samosprávu, ktoré boli prijaté v roku 2021 v oblasti školstva, stavebného práva, odpadového hospodárstva, dotácií, pracovné...

Účasť obce a VÚC na sociálnom podnikaní (1. časť)

Mgr. Eva Siminská Zo seriálu: Účasť obce a VÚC na sociálnom podnikaní

Príspevok sa zaoberá možnosťami účasti obce a VÚC na sociálnom podnikaní, súvisiacimi formami priamej a nepriamej pomoci, ako aj postavením obcí a VÚC v súvislosti s prevádzkovaním obchodných spolo...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10; IČO: 313 48 262 ; www.wolterskluwer.sk
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Mgr. Ivana Kapustová;
Predplatné a distribúcia: Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: obec@wolterskluwer.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri. Ročné predplatné je 99,00 € vrátane DPH, poštovného a balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk;
Zadané do tlače: 15. 12. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
EV 2728/08
ISSN 1337-7523

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.