Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 3/2020

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
3/2020

Nové možnosti finančnej motivácie občanov k triedeniu komunálneho odpadu

doc. Ing. Michal Stričík, PhD., Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice

Za základ zvýšenia motivácie občanov k triedeniu komunálneho odpadu v jednotlivých obciach a mestách na Slovensku považujeme prijatie možnosti odmeňovať občanov nielen na základe minimalizácie množ...

Množstvový zber odpadu v obci

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Zavedenie množstvového zberu odpadu [ustanovenie § 79 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "záko...

Povinnosti obchodníka, ktorý prevádzkuje bezobalový obchod

Mgr. Ing. Zuzana Balková, EKO-IN ®

Mám bezobalový obchod s eko produktmi a bio produktmi od lokálnych pestovateľov. Prosím, týkajú sa aj mňa povinnosti v rámci odpadového hospodárstva?

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

EV 1044/08

Ročné predplatné 63,90 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 17. 3. 2020

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020

ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.