Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

ÚČTOVNÍCTVO

Účtovanie o nevyčerpaných finančných prostriedkoch zo ŠR – kapitálových transferov v obci N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Účtovanie o nevyčerpaných finančných prostriedkoch zo ŠR – kapitálových transferov v obci, ktoré sa vrátia do ŠR v nasledujúcom rozpočtovom roku:

Účtovanie o nevyčerpaných finančných prostriedkoch zo ŠR – bežných transferov v obci N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Účtovanie o nevyčerpaných finančných prostriedkoch zo ŠR – bežných transferov v obci, ktoré sa vrátia do ŠR v nasledujúcom rozpočtovom roku:

Zásady vedenia účtovníctva v obci N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Aké sú zásady vedenia účtovníctva v obci, akým spôsobom má byť účtovníctvo vedené?

Podielové dane a ich prerozdelenie N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Kto rozhoduje o výške podielových daní, ako aj o spôsobe ich prerozdelenia do obcí a na VÚC ?

Základný rámec interných smerníc v samospráve N

Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Témou príspevku je aktualizovaný orientačný rámec interných aktov pre subjekt územnej  samosprávy vzhľadom na aplikačnú prax v roku 2023. Základný rámec interných smerníc subjektu verejnej správy (ústrednej a miestnej štátnej správy i organizácií ...

Zmeny v zákone o účtovníctve pre rok 2022 N

Autor/i: Ing. Ľudmila Novotná

Cieľom tohto príspevku je upozorniť na najdôležitejšie zmeny zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) platné pre rok 2022.

Na čo nezabudnúť pri vedení pokladnice v samospráve N

Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa bližšie venuje agende vedenia pokladnice a pokladničnej hotovosti v spojitosti s účtovným rokom 2023 a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a inými normatívnymi právnym...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Všeobecne prospešné služby a verejnoprospešný účel N

Publikované:

Čo je možné považovať z hľadiska obce a VÚC za „všeobecne prospešné služby“ a „verejnoprospešný účel“?