Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie

312/2001 Z.z.

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 11. 2009  

312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

311/2001 Z.z. N

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

311/2001 Z.z. Zákonník práce

553/2003 Z.z. N

Schválený 7. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 31. 3. 2024  

553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

552/2003 Z.z.

Schválený 6. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 30. 3. 2022  

552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

282/2003 Z.z.

Schválený 9. 7. 2003 Účinný 1. 8. 2003 Zrušený: 1. 2. 2007  

282/2003 Z.z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh

2/1991 Zb.

Schválený 4. 12. 1990 Účinný 1. 2. 1991 Novelizovaný: 1. 3. 2021  

2/1991 Zb. o kolektivním vyjednávání

357/2004 Z.z.

Schválený 26. 5. 2004 Účinný 1. 10. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

253/1994 Z.z.

Schválený 25. 8. 1994 Účinný 19. 9. 1994 Novelizovaný: 1. 12. 2018  

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

564/1991 Zb.

Schválený 3. 12. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

564/1991 Zb. o obecnej polícii

663/2007 Z.z.

Schválený 5. 12. 2007 Účinný 1. 2. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

663/2007 Z.z. o minimálnej mzde

462/2003 Z.z.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov

580/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

461/2003 Z.z. N

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

43/2004 Z.z. N

Schválený 20. 1. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

650/2004 Z.z. N

Schválený 26. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

365/2004 Z.z.

Schválený 20. 5. 2004 Účinný 1. 7. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2019  

365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

601/2003 Z.z. N

Schválený 28. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

152/1994 Z.z.

Schválený 31. 5. 1994 Účinný 1. 9. 1994 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

7/2005 Z.z. N

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18/2018 Z.z. N

Schválený 29. 11. 2017 Účinný 25. 5. 2018 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

8/2009 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

120/1993 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

84/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

404/2011 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  


Zmena nastane

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

30/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

305/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

56/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve