Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 2/2021

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
2/2021

Zmeny v podpore zo Štátneho fondu rozvoja bývania

doc. JUDr. Boris Balog, PhD. JUDr. Zuzana Gálisová, PhD.

Od 1. januára 2021 dochádza na základe zákona č. 359/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v z. n. p. a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o...

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev

JUDr. Lukáš Tomaš

Príspevok sa z obsahovej stránky venuje označovaniu ulíc a iných verejných priestranstiev. Po krátkom historickom exkurze do problematiky nasleduje právna analýza ostatnej novelizácie predmetnej pr...

Evidencia obce o vodách

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

  Okrem vydávania rozhodnutí (individuálnych správnych aktov) a vydávania všeobecne záväzných nariadení (normatívnych správnych aktov) majú obce povinnosť vykonávať veľký počet tzv. materiálno-tech...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10; IČO: 313 48 262 ; www.wolterskluwer.sk

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Tamara Baková;
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: obec@wolterskluwer.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri. Ročné predplatné je 89,00 € vrátane DPH, poštovného a balného a online verzie na www.ropoaobce.sk..

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk;
Zadané do tlače: 18.2.2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
EV 2728/08
ISSN 1337-7523

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.