Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 1/2023

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
1/2023

Produkcia zmesového komunálneho odpadu vo vybraných samosprávach, jeho zloženie a analýza (2.)

Mgr. Jana Nékyová, Envi-CARE GR, s.r.o.

Pokračovanie článku sa venuje výsledkom analýzy odpadov v obciach Jasenie, Klenovec a Poprad, ktorý bol vykonaný v súlade s opatrením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/202...

Oceľ – stavebný a spotrebný materiál ako prvok cirkulárnej ekonomiky

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

Príspevok analyzuje mieru využitia ocele ako spotrebného a stavebného materiálu v rámci cirkulárnej ekonomiky. Uvedená surovina v dnešnej dobe najlepšie demonštruje príklad úspešného sektora ekonom...

Sadzba poplatku za uloženie odpadu 191212 na skládku odpadov

Mgr. Ing. Zuzana Balková, EKO-IN ®

Prevádzkovateľ skládky odpadov nás vyzval, aby sme mu oznámili údaj o sadzbe poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov pre odpad 191212. Máme uviesť, ktorý druh sadzby budeme využívať, teda či...

Obsah vydania

Vydáva

Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie
1/2023

Odborný mesačník; ročník XXIII.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková

Odborná redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary

Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie:
Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Ročné predplatné je 105 € vrátane DPH (8,75 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 18. 1. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 1044/08 (tlačená verzia)
EV 15/22/EPP (online)
ISSN 1335-7808 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0404 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.