Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Účtovníctvo

Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov použité v roku 2020

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) je obec povinná po skončení rozpočtového roka spracovať údaje o rozpočtovom hospod...

Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky samosprávy za rok 2019

Dátum: Autor/i: Ing. Miriam Majorová, PhD. Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Podľa § 18 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) sa v poz­námkach uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a vo výkaze ziskov a strát. V poznámkach sa uvádzajú aj informác...

Darovanie majetku v praxi subjektov samospráv

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Príspevok sa venuje téme, ktorá je často rozoberaná na školeniach i prostredníctvom servisu otázok a odpovedí a týka sa správneho zmluvného zabezpečenia darovania majetku subjektu verejnej správy vzhľadom na dikciu normatívneho právneho aktu – zák...

Rezervný fond v záverečnom účte obce

Dátum: Autor/i: Ing. Hana Marcin Jakubíková Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Obec má možnosť vytvoriť si peňažný fond. Počet peňažných fondov nie je legislatívou obmedzený okrem jednej povinnosti, a to tvoriť rezervný fond obce a použiť ho za ustanovených podmienok. Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne inak, bude schvaľovať...

Účtovanie školskej jedálne v materskej škole na príjmovom a výdavkovom účte

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

Osobitosti prechodného zníženia hodnoty majetku na vybraných príkladoch

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Šabíková, PhD. Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Subjekty štátnej správy a samosprávy účtujú o opravných položkách podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organ...

Proces zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky

Dátum: Autor/i: Ing. Miriam Majorová, PhD. Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Základným cieľom ­konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov. V konsolido...

Účtovanie výsledku hospodárenia v obci

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

V príspevku vysvetlíme problematiku zisťovania prebytku, resp. schodku rozpočtu obce a následne účtovania výsledku rozpočtového hospodárenia na aplikačnom príklade, z ktorého by mal byť zrejmý postup obce v rámci zúčtovania príjmov a výdavkov obce...

Dotácie v obci z hľadiska rozpočtových pravidiel a účtovníctva

Dátum: Autor/i: Ing. Hana Marcin Jakubíková Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

S pojmom dotácia sa stretávame v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách úze...

Poznámky účtovnej závierky k 31. 12. 2018

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

Účtovná jednotka je povinná zostaviť Poznámky účtovnej závierky k 31. 12. 2018 ako povinnú súčasť účtovnej závierky podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály