Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Účtovníctvo

Účtovanie ostatného dlhodobého hmotného majetku

Na účte 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok sa v zmysle opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtov...

Sociálny fond v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“). Sociálny fond je fond zamestnávateľa na real...

Kontrola výkazov individuálnej účtovnej závierky ROPO a obcí

Pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obce sa blíži opäť čas zostavovania individuálnej účtovnej závierky a termín jej predloženia. Účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. je štruktúrovaná prezen...

Vybrané otázky kladené metodikom MF SR ku konsolidácii

Keďže konsolidácia je hlavnou témou tohto obdobia, uverejňujeme ďalšie často kladené otázky metodikom MF SR ohľadom metodiky konsolidácie a spracovania podkladov pre konsolidáciu – konsolidačného balíka.

Praktické účtovné prípady v obci

V článku sa venujem účtovaniu štyroch konkrétnych príkladov z praxe.

Finančný prenájom v účtovníctve obcí

Opatrením MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky č. MF/16786/2007-31 v z. n. p. (ďa...

Systém vedenia účtovníctva vo verejnom sektore

Prijatý systém vedenia účtovníctva verejného sektora, do ktorého patria rozpočtové, príspevkové organizácie, obce a samosprávne kraje, zabezpečuje od roku 2002 prechod od hotovostného účtovníctva na model akruálneho účtovníctva, ktorý je základ...

Účtovanie licencií za použitie alebo za právo na použitie počítačového programu

V rozpočtovej a účtovníckej praxi obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií (ROPO) sa v súvislosti s nástupom nových technologických možností a prístupov často stretávame s otázkami, ako správne zaúčtovať rôzne licencie za použitie alebo z...

Majetok neurčený na zabezpečenie príjmov v účtovníctve ROPO a obcí

Majetok neurčený na zabezpečenie príjmov je upravený v štandarde IPSAS 21 – Zníženie hodnoty majetku neurčeného na zabezpečenie príjmov (Impairment of Non-Cash Generating Assets). Ide o majetok so špecifickou vlastnosťou, ktorý vo svojej podstate...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály