Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Účtovníctvo

Pravidlá započítania pohľadávok v obciach a ROPO

Dátum: Vydanie: 10/2010 Ročník: 2010

V kontrolnej praxi sa pri následných finančných kontrolách často stretávam s problémami pri započítaní pohľadávok v obciach a v ich rozpočtových a príspevkových organizáciách. V  príspevku sa preto chcem venovať legislatívnej úprave a pravidlám...

Účtovné zobrazenie rezerv v účtovníctve ROPO a obcí

Dátum: Autor/i: Ing. Marianna Kršeková, PhD. Vydanie: 3/2011 Ročník: 2011

Účtovné zobrazenie rezerv v účtovníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí upravujú s účinnosťou od roku 2008 tieto právne predpisy: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“)...

Zaradenie majetku do užívania v obciach a ROPO

Dátum: Vydanie: 10/2010 Ročník: 2010

Problematiku zaradenia majetku do užívania, ako samostatný technický a účtovný problém, nerieši opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ...

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Dátum: Autor/i: ROPO redakcia Vydanie: 4/2011 Ročník: 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Sčítanie vykonajú sčítací komisári; ich výber a výkon činnosti zabezpečia obce. Za výkon činnosti má sčítací komisár nárok na odmenu, ktorú mu vyp...

Aktuálne problémy na ďalšie riešenie v účtovníctve ROPO a obcí

Dátum: Vydanie: 10/2010 Ročník: 2010

Príspevok sa zaoberá riešením vybraných problémov v zodpovedajúcich Medzinárodných účtovných štandardoch pre verejný sektor (IPSAS) vrátane porovnania ich riešenia v platnej právnej úprave v Slovenskej republike a identifikovania aktuálnych pro...

Zaradenie majetku do užívania v obciach a ROPO (II.)

Dátum: Vydanie: 11/2010 Ročník: 2010

(dokončenie z minulého čísla) V druhej časti článku si uvedieme príklady účtovania vybraného dlhodobého majetku.

Prijaté poistné plnenia a ich účtovanie v obci a rozpočtovej organizácii zriadenej obcou

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Kaláberová Vydanie: 4/2011 Ročník: 2011

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. sú orgány obce a organizácie povinné chrániť majetok obce pred poškodením, zničením, stratou, pričom na jeho ochranu musia používať všetky právne prostriedky. V súlade s touto zákonnou povi...

Technické zhodnotenie v účtovníctve ROPO a obcí

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Šabíková, PhD. Vydanie: 4/2011 Ročník: 2011

Technické zhodnotenie definuje v § 29 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, modernizácie a rekonštrukcie ...

Účtovné zobrazenie rezerv v účtovníctve ROPO a obcí II.

Dátum: Autor/i: Ing. Marianna Kršeková, PhD. Vydanie: 4/2011 Ročník: 2011

(dokončenie z minulého čísla)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály