Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Špecifiká územnej samosprávy a ich odraz v účtovníctve a účtovnej závierke

Špecifiká územnej samosprávy a ich odraz v účtovníctve a účtovnej závierke (III.)

V druhej článku časti sme pokračovali špecifikami účtovania hmotného majetku (odpisovaného aj neodpisovaného) v územnej samospráve.

Špecifiká územnej samosprávy a ich odraz v účtovníctve a účtovnej závierke (II.)

V predchádzajúcej časti sme sa venovali charakteristike a špecifikám územnej samosprávy, zásadám finančného hospodárenia v obciach a krajoch, pokračovali sme vybranými príkladmi účtovania dlhodobého nehmotného majetku.

Špecifiká územnej samosprávy a ich odraz v účtovníctve a účtovnej závierke

Verejný sektor je v našom právnom systéme vymedzený v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“). Podľa tohto ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály