Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 10/2023

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
10/2023

Účtovanie vrátenia alikvotnej časti stabilizačného príspevku zamestnancov sociálnych služieb

Ing. Jana Hvojníková

S cieľom motivovať pracovníkov sociálnych služieb a podporiť nedostatkové profesie bol zamestnancom sociálnych služieb vyplatený jednorazový stabilizačný príspevok. V príspevku sa venujeme účtovani...

Určenie poplatníka za komunálny odpad pri zriadení vecného bremena

Ing. Jaroslava Mitringová

V súvislosti s povinnosťou platenia miestneho poplatku za komunálny odpad sa v príspevku zaoberáme otázkou, či pre určenie poplatníka v zmysle § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestn...

Špecifiká účtovania cenných papierov a podielov obce a vyššieho územného celku

Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

V nasledujúcom príspevku sa dozviete, ako účtovať cenné papiere a podiely obce a vyššieho územného celku. Zameriavame sa v ňom na vybrané príklady účtovania majetkových cenných papierov, a to cenný...

Obsah vydania

Editoriál

Vydáva

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 10/2023
Odborný mesačníkročník XVIII
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Ing. Dana Žňavová; Odborná garantka: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská; tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk

Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Návrh obálky: www.sueweb.sk; Periodicita: mesačník.
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 6. 10. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
EV 2283/08 (tlačená verzia)
EV 17/22/EPP (online)
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia)
ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.