Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

ROZPOČET A ROZPOČTOVÉ PRAVIDLÁ

Návrh záverečného účtu a dlhová služba obce v samospráve N

Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje spracovaniu návrhu záverečného účtu podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po skončení rozpočtového roka obec a vyšší úz...

Odporúčania k spracovaniu návrhu záverečného účtu za rok 2021 N

Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V príspevku upozorňujeme ekonómov a rozpočtárov obcí a miest na časté kontrolné zistenia pri tvorbe záverečného účtu obce v celkom tridsiatich odporúčaniach.  Objasňujeme, čo všetko má návrh záverečného účtu obsahovať. Primárne sa príspevok viaže ...

Novelizácia ekonomickej klasifikácie v otázkach a odpovediach N

Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V príspevku sa venujeme novelizácii ekonomickej klasifikácie s upozorneniami autora do praxe pre obce, školy, rozpočtové a príspevkové organizácie štátu a samosprávy v odpovediach na otázky z praxe v zmysle novelizovaného opatrenia Ministerstva fi...

Rozpočtová klasifikácia v roku 2022 N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku poskytujeme informácie o poslednej novelizácii položiek a podpoložiek ekonomickej rozpočtovej klasifikácie účinnej od 1. januára 2022.

Finančné vzťahy štátu k rozpočtom územnej samosprávy N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Čo treba chápať pod finančnými vzťahmi štátu k rozpočtom územnej samosprávy, ide o priame dotácie štátu na činnosť obce/VÚC?

Úloha finančných operácií v rozpočte N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie. Akú úlohu majú finančné operácie v rozpočte?

Použitie kapitálových zdrojov na bežné výdavky N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Môže obec použiť na bežné výdavky kapitálové zdroje, konkrétne príjmy z predaja majetku obce?  

Použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR v nasledujúcom rozpočtovom roku N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obec v minulom roku nepoužila všetky účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky. Môže tieto nevyčerpané finančné prostriedky použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku? Aký postup má zvoliť pri zostavení rozpočt...

Kapitálový rozpočet a rozpočtovanie výdavkov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Rozpočtujú sa výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v kapitálovom rozpočte?  

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Kapitálový rozpočet a rozpočtovanie výdavkov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku N

Publikované:

Rozpočtujú sa výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v kapitálovom rozpočte?