Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Legislatíva

138/1991 Zb.

138/1991 Zb. o majetku obcí

54/2019 Z.z.

54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

312/2001 Z.z.

312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

40/1964 Zb.

40/1964 Zb. Občiansky zákonník

62/2020 Z.z.

62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

583/2004 Z.z.

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

79/2015 Z.z.

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

222/2004 Z.z.

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

596/2003 Z.z.

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

50/1976 Zb.

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

369/1990 Zb.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení

371/2019 Z.z.

371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

330/1991 Zb.

330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

311/2001 Z.z.

311/2001 Z.z. Zákonník práce

73/2020 Z.z.

73/2020 Z.z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

523/2004 Z.z.

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

137/2010 Z.z.

137/2010 Z.z. o ovzduší

564/2004 Z.z.

564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

597/2003 Z.z.

597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

460/1992 Zb.

460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.