Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Legislatíva

138/1991 Zb.

Schválený 20. 3. 1991 Účinný 1. 5. 1991 Novelizovaný: 1. 11. 2023  

138/1991 Zb. o majetku obcí

312/2001 Z.z.

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 11. 2009  

312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

40/1964 Zb.

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 12. 2019  

40/1964 Zb. Občiansky zákonník

583/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2023  

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

222/2004 Z.z.

Schválený 6. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

79/2015 Z.z. N

Schválený 17. 3. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

596/2003 Z.z. N

Schválený 5. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

50/1976 Zb. N

Schválený 27. 4. 1976 Účinný 1. 10. 1976 Novelizovaný: 1. 7. 2023 Zrušený: 1. 4. 2024  

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

54/2019 Z.z. N

Schválený 30. 1. 2019 Účinný 1. 3. 2019 Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

62/2020 Z.z.

Schválený 25. 3. 2020 Účinný 27. 3. 2020 Novelizovaný: 1. 2. 2022  

62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

369/1990 Zb. N

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 24. 11. 1990 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb. o obecnom zriadení

311/2001 Z.z. N

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 6. 2023  

311/2001 Z.z. Zákonník práce

460/1992 Zb. N

Schválený 1. 9. 1992 Účinný 1. 10. 1992 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky

523/2004 Z.z.

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

564/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 19. 4. 2023  

564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

137/2010 Z.z. N Z

Schválený 3. 3. 2010 Účinný 1. 6. 2010 Novelizovaný: 2. 7. 2023 Zrušený: 1. 7. 2023  

137/2010 Z.z. o ovzduší

597/2003 Z.z. N

Schválený 6. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

330/1991 Zb.

Schválený 12. 7. 1991 Účinný 19. 8. 1991 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

371/2019 Z.z.

Schválený 16. 10. 2019 Účinný 1. 1. 2020 Zrušený: 19. 2. 2021  

371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

73/2020 Z.z.

Schválený 7. 4. 2020 Účinný 9. 4. 2020 Novelizovaný: 23. 6. 2021  

73/2020 Z.z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

553/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

596/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

597/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

181/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

582/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

55/2017 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve