Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 12/2017

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
12/2017

Individuálna účtovná závierka za rok 2017 (1. časť)

Ing. Terézia Urbanová Ing. Miriam Majorová, PhD. Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka za rok 2017

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) ukladá štátnej správe a samospráve povinnosť prezentovať každoročne uzatvorenie účtovníctva prostredníctvom záväzn...

Výkon funkcie poslanca a člena komisie

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka za rok 2017

Dňa 1. mája 2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zme­ne a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), v zmysle...

Fakturácia za služby voči zdravotným poisťovniam

Ing. Bibiána Jobbagyová Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka za rok 2017

V priebehu účtovného roka vystavuje štátna príspevková organizácia (ďalej len „ŠPO“) faktúry za služby voči zdravotným poisťovniam a k vystaveným faktúram dobropisy približne o dva mesiace neskôr. ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.